طراحی سایت
شنبه 18 مرداد 1399.
Aug 08 2020.
 • شرکت نواندیشان شایا ارمان متخصص در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

  گروهی از متخصصین مجرب و باتجربه حوزه Claim و اجرای خدمات تخصصی Claim در پروژه های صنعتی کشور

 • فعالیت کاری شرکت در حوزه Claim

  مدیریت دعاوی در پروژه چیست؟ (Project Claim Management) و نحوه ی کار شرکت در مدیریت دعاوی

 • خدمات ما در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

  حوزه کاری و مجموع خدمات شرکت نواندیشان شایاآرمان

 • ارتباط با شرکت نواندیشان مجری خدمات تخصصی کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات

  برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی کار شرکت در زمینه کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات با ما در ارتباط باشید.

 • پروژه های خاتمه یافته

  برخی از پروژه های خاتمه یافته توسط شرکت نواندیشان شایا آرمان

 • مقالات

  ایا میدانید claim چیست و چه تأثیری در پروژه دارد؟ شما میتوانید با خواندن مقالات موجود در سایت در این باره بیشتر بدانید.

انواع ادعاهای طرفین قراردادهای عمرانی

 ادعاهای طرفین قراردادهای ساخت و تحلیل عوامل ایجاد آنها

چکیده
ادعا درخواست برای افزایش زمان پیمان و / یا هزینه های اضافی است که توسط هر یک از طرفین قرارداد، به دیگری تحمیل شده است . منابع علمی ، تحقیقات گذشته و مستندات برخی پروژهها مطالعه شده است و همراه با برگـزاری چنـدین مـصاحبه ، انـواع ادعاها در صنعت ساخت و عوامل موثر در ایجاد ادعاها شناسایی شده است.  با تهیه دو پرسـشنامه ، بـین دسـتانـدرکاران صـنعت ساخت (کارفرماها ، مشاوران و پیمانکاران) پیمایش انجام گرفته است. تمرکز پیمایش روی قراردادهای متعارف ساخت در کـشور بوده است.با کمک پرسشنامه اول، 56 عامل موثر در ایجاد ادعاها با توجه به دو شاخص فراوانی رخـداد و احتمـال ایجـاد ادعـا، رتبه بندی اهمیت شده اند با کمک پرسشنامه دوم 57 ادعا در قالب 8 دسته اصلی با توجه به دو شاخص فراوانـی رخـداد و امکـان تبدیل شدن به اختلافات رتبه بندی اهمیت شدهاند و در مورد موجه بودن ادعاهای شناسایی شده نیز نظرسنجی شده است

ادعا را میتوان وسیله اثبات مالکیت زمان، هزینه و تخفیف زیانها و خسارات دانست. درصورتیکه یک ادعا بصورت دوستانه و از طریق مکاتبات و مذاکرات مستقیم قابل حل و فصل نباشد آنگاه یک ادعا به یک اختلاف ه تبدیل میگردد که از طریق مراجع داوری یا قضایی باید حل و فصل گردد. در در سالهای اخیر با افزایش ادعاها و اختلافات، وقت زیادی از پرسنل کلیدی پروژهها صرف حل و فصل آنها میشود. بنابراین شناخت ادعاها و آگاهی از منابعی که پتانسیل ایجاد ادعاها و اختلافات را دارند میتواند به اجتناب از ادعاها و تبدیل آنها به اختلافات، کمک کند


اهداف تحقیق

اهداف اصلی این مطالعه عبارتند از:

• شناسایی عوامل موثر در ایجاد ادعاها

• تعیین اهمیت عوامل فوق با توجه به فراوانی رخداد آنها و تاثیری که برای ایجاد ادعا دارند.

•شناسایی انواع ادعاها در صنعت ساخت و بررسی موجه بودن یا موجه نبودن آنها از دید دست اندرکاران صنعت ساخت کشور با توجه به قراردادهای متعارف ساخت در کشور.

• تعیین اهمیت این ادعاها با توجه به فراوانی رخداد آنها و احتمالی که برای تبدیل شدن به اختلافات دارند

بررسی ادبیات موضوع
چند منبع علمی و تحقیقاتی در رابطه با ادعاها و عوامل تاثیر گذار بر زمان و هزینه در پروژهها و در نتیجه ایجاد کننده ادعاها، مطالعه شده است. همچنین مستندات چندین پروژه نیز مورد بررسی قرارگرفته است و تعدادی مصاحبه با مدیران برخی پروژها انجام شده است. در نهایت عوامل موثر در ایجاد ادعاها و انواع ادعاها در صنعت ساخت شناسایی شده است
انواع این ادعاها عبارتند از

ادعاهای تاخیر

در اثر رخدادن تأخیر، تاریخ تکمیل کارها نیز به تأخیرخواهد افتاد. هدف این ادعا ایجاد یک تاریخ تکمیل جدید است چراکه تاخیراتی با مسئولیت کارفرما رخ داده است فایده افزایش زمان برای پیمانکار رهایی از خسارات تأخیر است

ادعا به جهت تسریع در کارها

هدف از این ادعا، پوشش هزینه ها برای فعالیتها و منابع مصرفی اضافه، اضافه کاریها و افزایش شیفتهای کاری و پاداشهای زمانی به فروشندگان یا پیمانکاران دست دوم است. از روشهای تسریع در عملیات میتوان، افزایش نیروی انسانی و تجهیزات، افزایش تعداد شیفتها و یا اضافه کاری، استفاده از عوامل حرفهای در طراحیها و همپوشانی کردن فعالیتها را نام برد که همگی افزایش هزینهها و کاهش کارایی یا بهرهوری را در پی دارند.

ادعا برای قطع یا کاهش کارایی و بهره وری

هدف از این ادعا، پوشش هزینهها و جبران تاخیرهای ناشی از کاهش در راندمان و بهرهوری است. زمانی که کارایی ماشینآلات، نیروهای انسانی و ... به هر دلیل کاهش میابد، ، برای رسیدن به نرخهای تولید اصلی نفر-ساعت و دستگاه ساعت اضافی باید استفاده شود وگرنه دچار تاخیر خواهیم شد. باید توجه کرد که تأثیر شرایط جوی، آشنایی گروه با کار، اضافهکاریها  و ... نقش بسزایی در میزان نرخ تولید دارند. بطور خلاصه، اعمال کارفرما میتواند با ایجاد موارد زیر باعث کاهش در راندمان و بهرهوری گردد


تراکم و ازدحام در منطقه کار
انحراف و اختلاف منابع
اضافه کاری یا افزایش تعداد شیفتها
روحیه کم
خروج از ترتیب و توالی کارها
توقف– شروع کار
نقل و انتقال و دوباره مستقر کردن منابع
اختلال و ممانعت
تعلیق
شیفت کارها به شرایط آب و هوایی نامناسب
شرایط آب و هوایی سخت و شدید پیشبینی

ادعا برای تغییر در دامنه کاری

هدف از این ادعا، اصلاح قیمتهای قرارداد میباشد. این ادعا ممکن است ناشی از عواملی چون تغییر در کیفیت و مشخصات کارها، کارهای حذف شده، دامنۀ کاری جدید و ... باشد و هزینه سرویسهای مهندسی، تدارکات، تجهیزات و مواد اولیه، ساخت، راه اندازی، حق العمل و را در بر داشته باشد

ادعا برای هزینه های تمدید مدت

زمانیکه در پروژه تاخیر رخ میدهد و پروژه تمدید زمانی میشود، منابع موجود برای یک دوره زمانی طولانیتر از آن چیزی که بطور معقول پیش بینی شده بود بکار میروند، در حالیکه مقدار پرداخت کلی کارفرما تغییری نکرده است. این ادعا هزینههای مرتبط با زمان که از تمدید زمان بوجود خواهند آمد را پوشش میدهد.

ادعاهای کارفرما در مقابل پیمانکار

الف - ادعا برای کارهای ناقص و معیوب

زمانیکه کار یک پیمانکار با مشخصات و ویژگیها مطابقت نمیکند کارفرمای او برای جبران خسارت مستحق میباشد عمدتاً کارفرماها، خواستار جبران و اصلاح کردن کارهای معیوب توسط پیمانکار هستند..

ب- ادعا برای تاخیر

در تاخیرات پیمانکار، کارفرما برای دریافت خسارات ناشی از این تاخیرها مستحق میباشد. این خسارات در بخش هشتم جدول 2نشان داده شده اندادعاهای کارفرما در مقابل طراح یا مشاور وقتیکه مشکلاتی در پروژه رخ میدهد که ناشی از طراح یا مشاور میباشد، کارفرما میتواند ادعاهای بخش نهم جدول شماره 2را از مشاور یا طراح بکند

ادعای بهره و نرخ تنزیل

تاخیر در پرداختهای پیشرفت و سایر تعهدات مالی از جانب کارفرماها به فراوانی رخ میدهد و ادعا برای بهره و نرخ تنزیل خیلی اوقات یک عنصر اصلی از ادعاها را تشکیل میدهند

 

دانلود کامل مقاله .

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نواندیشان شایا آرمان می باشد.