طراحی سایت
شنبه 18 مرداد 1399.
Aug 08 2020.
 • شرکت نواندیشان شایا ارمان متخصص در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

  گروهی از متخصصین مجرب و باتجربه حوزه Claim و اجرای خدمات تخصصی Claim در پروژه های صنعتی کشور

 • فعالیت کاری شرکت در حوزه Claim

  مدیریت دعاوی در پروژه چیست؟ (Project Claim Management) و نحوه ی کار شرکت در مدیریت دعاوی

 • خدمات ما در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

  حوزه کاری و مجموع خدمات شرکت نواندیشان شایاآرمان

 • ارتباط با شرکت نواندیشان مجری خدمات تخصصی کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات

  برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی کار شرکت در زمینه کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات با ما در ارتباط باشید.

 • پروژه های خاتمه یافته

  برخی از پروژه های خاتمه یافته توسط شرکت نواندیشان شایا آرمان

 • مقالات

  ایا میدانید claim چیست و چه تأثیری در پروژه دارد؟ شما میتوانید با خواندن مقالات موجود در سایت در این باره بیشتر بدانید.

نحوه تدوین لایحه تأخیرات پروژه

 دستورالعمل نحوه تدوین لایحه تأخیرات پروژه


با عنایت به اینکه معاونت مهندسی و برنامه ریزي سازمان مهندسی و عمران شهر تهران رسیدگی به لایحه تأخیرات پروژههاي مورد
پیمان سازمان مهندسی و عمران شهر تهران را برعهده دارد و این بخش از پروژه ها حساسیت و اهمیت بالایی از نظـر پیمانکـاران ،
مشاوران و کارفرمایان برخوردار است، معاونت مهندسی و برنامهریزي با جمعبندي و تدوین این دستورالعمل سعی در یکسانسـازي
و ایجاد وحدت رویه در تدوین لایحه تأخیرات از سوي پروژهها را دارد. لایحه تأخیرات با توجه به گستردگی اطلاعات پروژهها اعم از
طرح، اجرا، توافقات و غیره ... جمعبندي دشواري در موضوع پیمان داشته که امید است با در دستور کار قرار گـرفتن دسـتورالعمل
تهیه شده کیفیت، سرعت تهیه، تدوین و رسیدگی لایحه تأخیرات پروژهها درحد انتظار افزایش یافته و به مرور زمان تکمیل و مورد
بهرهبرداري پروژهها قرار گیرد.


2- هدف
از این دستورالعمل ایجاد وحدت رویه بین پروژهها در تدوین لایحه تـأخیرات، شناسـایی عوامـل و دلایـل ایجـاد تـأخیر در اجـراي
عملیات موضوع پیمان و تعیین میزان اثرگذاري آن در مدت پیمان در پروژهها است.


3- دامنه کاربرد
این دستورالعمل به منظور بهرهگیري درکلیه پیمانهاي سازمان مهندسی و عمران شهر تهران کاربرد دارد.


4- مسئولیت
مسئولیت اجراي این دستورالعمل برابر جدول ذیل است.

عنوان                                                                                         شرح مسئولیت
پیمانکاران                                              - تدوین و ارائه گزارش توجیهی تاخیرات برابر این د دستورالعمل و ارائه به مشاور
                                                                         - معرفی نماینده تامالاختیار به کمیته تاخیرات سازمان

مشاور                                                                   - کنترل، رسیدگی و تایید لایحه تاخیرات پیمانکار
                                                                 - ارائه پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد این دستور العمل

-                                                                                 
جمعبندي لایحه، تدوین گزارش توجیهی و ارسال آن به کارفرما
-                                                                            نمایندگان کارفر
معرفی نماینده مطلع به کمیته تاخیرات
                                                                         - تایید نمایندگان مشاور و پیمانکار در کمیته تاخیرات

مجري / مدیر پروژه                                           - - مدیریت و پیگیري اجراي مفاد دستوالعمل و تایید لایحه تاخیرات

                                                        - بــروزآوري و ابــلاغ دســتورالعمل، بررســی و تاییــد برنامــه زمــانبنــدي بهنگــام و
   -                                                           واحد کنترل پروژ
بررسی کفایت مدارك و مستندات لایحه تاخیرات مطابق این
-                                                                                    
تطبیق برنامه اصلاحی با برنامه زمانبندي اولیه


                                                                                     برگزاري و هماهنگی جلسات کمیته تاخیرات
  دبیر کمیته تاخیرات                                                                        -   
مدیریت جلسه کمیته تاخیرات
                                                                              -     
تنظیم صورتجلسه کمیته تاخیرات و انجام مراحل ابلاغ آن
                                                                                  -    
تأیید پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد این دستورالعمل
   

                          
5- تعاریف کلیدي

1-5 لایحه تاخیرات

پروندهاي تحلیلی و نتیجه محور از کلیه علل تأخیر رخ داده در طول عمر پروژه که به ادعاي پیمانکار خارج از قصور او بـوده
و به طور معناداري در پیشرفت عملیات اجرایی مطابق با برنامه زمانبندي تأخیر ایجاد کرده است. از جمله این علل میتوان
به تأخیر در ابلاغ نقشهها، تأخیر در تحویل بدون معارض زمین، مشکلات اجرایی غیر قابل پـیشبینـی و ... در صـورتی کـه
منجر به تاخیر در کارها شده باشند، اشاره داشت.


2-5 مدت پیمان

برابر است با مدت اولیه پیمان بعلاوه تغییرات احتمالی بعدي پیمان که از طرف کارفرماي پروژه ابلاغ شده است


3-5 مدت انجام کارهاي موضوع پیمان

برابر است با مدت اولیه پیمان بعلاوه تأخیرات (مجموع تأخیرات مجاز و غیر مجاز).


4-5 علل تأخیر

آیتمی که در قالب اتفاق یا فرایند بر یک یا چند فعالیت پروژه تأثیر گذاشته و باعث به تعویق افتادن تاریخ شروع فعالیـت و
فعالیتهاي پس نیاز خود و در نهایت تأخیر کل پروژه میگردد.


5-5 مستندات تأخیر:

مجموعه مستندات و مدارك قابل استناد(از لحاظ قراردادي،) که با تکیه بر آنها بتوان دلایل بروز، کیفیـت و زمـان و نحـوه
وقوع تأخیر، سیر تأخیر، نتیجه تأخیر و نحوه و زمان رفع علل تأخیرات را مشخص نمود. از جمله گزارشهاي روزانه، دستور
کارها، نامهنگاريها بین ارکان طرح، ابلاغیه ها و مصـوبات کارفرمـا، اسـناد پیمـان، برنامـه زمـانبنـدي پیمـان، و .... کلیـه مستندات میبایست منضم به لایحه تأخیرات گردد، در غیر اینصورت علل تأخیر پذیرفته نمیشود


6-5 تأخیر

نتیجه بروز علل تأخیرات است که سبب تغییر در برنامه زمانبندي مصوب پیمان میشود. به عبـارتی تـأخیر تفاضـل زمـان

پایان واقعی و پایان اسمی قرارداد بوده و برابر مجموع تأخیر مجاز و غیر مجاز میشود.


7-5 تأخیرات غیرمجاز

بخشی از تأخیر میباشد که ناشی از قصور(عمداً یا سهواً) پیمانکار است.


 8-5 تأخیرات مجاز

بخشی از تأخیر است که خارج از قصور پیمانکار تشخیص داده میشود.


9-5 واحد تأخیر

با توجه به این که تعداد روزهاي ماه همیشه یکسان نیست، تمام محاسبات مربوط به تأخیر با واحد »روز« انجام شود.


10-5 مبانی حاکم
مبانی شامل قرارداد، بخشنامههاي ابلاغی و سایر اسناد مورد تأئید کارفرما است.


11-5 برنامه زمانبندي مصوب
پـس از ارائه هر لایحه تأخیرات و اعلام تمدید مــدت پیمان، از سوي کارفرما، پیمانکـار میبایست بـا همـاهنگی مهنـدس
مشاور نسبت به بروزرسانی برنامه زمانبندي پیشین خود جهت تکمیل کارهاي باقی مانده تا مدت زمـان مجـاز شـده اقـدام
نماید. این برنامه پس از تصویب کارفرما جایگزین برنامه پیشین شده و ملاك عمل قـرار مـیگیـرد. اولـین برنامـه مصـوب،
برنامه زمانبندي تفصیلی منضم به پیمان است.


12-5 تأخیرات فنی و قراردادي

مجموعه تأخیرهایی را شامل میشود که در نتیجه علل فنی پروژه یا مجموعـه تعهـدات قـراردادي طـرفین پیمـان رخ داده
است.


13-5 دعاوي مالی

مجموعه تأخیرهایی را شامل میشود که در نتیجه تأخیر در تعهدات مالی پروژه رخ داده است.


6 فرآیند ارائه و رسیدگی به لایحه تأخیرات

در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجـه
به موارد تعیین شده در لایحه گزارش موضوع بند 1-8علل تأخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجـاز و غیـر مجـاز آن را بـا
توافق پیمانکار تعیین مینماید و نتیجه را به کارفرما گزارش میکند؛ سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجـاز بـودن
تأخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و کارفرما معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید مینماید.
از اینرو پیمانکار میبایست پیش از پایان مدت پیمان، نسبت به تنظیم لایحه تأخیرات تا پایان مدت پیمان و ارائه آن بـه مهنـدسمشاور اقدام نماید. تبعات تأخیر در ارائه این لایحه بر عهده پیمانکار است. فرآیند کلی تدوین و بررسـی لایحـه تـاخیرات در شـکل شماره 1آمده است.

 

                                                                                               1.   تحویل 3نسخه لایحه تأخیرات توسط پیمانکار به مشاور
)                                                                                                  حداقل 30روز پیش از پایان مدت پیمان)

                                                                                                  2.  بررسی لایحه تأخیرات توسط مشاور
)                                                                                         حداکثر طی 20روز از دریافت لایحه از سوي پیمانکار

اصلاح لایحه توسط پیمانکار و تحویل به مشاور (ظرف مدت 3روزکاري)                        3.   آیا لایحه تأخیرات از سوي مشاورمورد تایید است؟
                                  
                                 
                                      

                                                                           4-   تحویل 2نسخه لایحه نهایی شده به نماینده کارفرما
)                                                                                          مجري طرح، واحد کنترل پروژه)

                                                                           5-  معرفی نمایندگان مشاور و پیمانکار به کمیته تأخیرات
)                                                                                         ظرف مدت 3روز پس از تحویل لایحه تأخیرات(

                                                                         6-  تشکیل کمیته تأخیرات وابلاغ صورتجلسه لایحه تأخیرات

 

7- نحوه تدوین لایحه تأخیرات

براي تدوین لایحه تأخیرات پیمانکار میبایست مطابق با فرآیند اشاره شده در شکل شماره ،2نسبت به تکمیل فرمهاي استاندارد و تنظیم گزارش تأخیرات اقدام نماید

 

                                                                                                        1.   تدوین شناسنامه پروژه

1. برنامه زمانبندي منضم به پیمان                                                 2.   گزارش هاي کارگاهی، نامه نگاري ها، صورتجلسات و...  

  2.    آخرین برنامه زمانبندي مصوب                            
برنامه زمانبندي تدوین شده براي مدت پیمان                                                3.  تهیه مستندات علل تأخیرات

  3.   تهیه لیست فعالیت اصلی و بحرانی متأثر از علل تأخیرات                                      4.  تهیه لیست علل تاخیر

5.   تدوین جدول تأثیر علل تأخیرات در فعالیت ها

6.   تدوین نمودار گانت چارت تأخیرات پروژه

7.    تدوین خلاصه لایحه تأخیرات پروژه

8.   تدوین کامل لایحه تأخیرات

تبصره (الف) - چنانچه در پیمانهاي متعارف (طراحی-مناقصه-ساخت)، پیمانکار ادعاي تأخیر در تحویل نقشهها از سوي مشـاور را داشته باشد، تمدید قرارداد مشاور در بخش طراحی منوط به ارائۀ لایحۀ تأخیرات از سوي مشاور است.
تبصره (ب( در پروژههاي طرح و ساخت ( (DBیا مهندسی- تدارکات- ساخت ) (EPC پیمانکار موظف است مستندات لازم را دربخش طراحی اعم از تاریخ ارائۀ نقشهها به مشاور بر اساس برنامۀ زمانبندي و ... ارائه دهد.

 مقاله کامل نحوه تدوین لایحه توجیه تاخیرات

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نواندیشان شایا آرمان می باشد.