چگونگی اجرای claim (کلیم) پروژه ها

 

متودولوژی اجرای Claim پروژه ها توسط شرکت 

"نواندیشان شایا آرمان" 

1.   بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه

2.   برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه

3.   ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما

4.   ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه

5.   عقد قرارداد با کارفرما

6.   بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه

7.   مشخص کردن کلیه آیتمهای Claim و تهیه Road-map اولیه اجرای Claim

8.   ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها  به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما

9.   تهیه گزارش توجیه تاخیرات (در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی

10. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها

11. تهیه پکیج اولیه Claim و ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما

12. ارسال پکیج Claim به کارفرمای اصلی

13. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیج Claim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیریهای مورد نیاز از کارفرمای اصلی و حضور در سایت و یا دفاتر مرکزی کارفرمای اصلی و حضور در کلیه جلسات مربوطه و حضور در کلیه مکانهای مورد نیاز و ارائه هرگونه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه و .....

 14. در صورت عدم همکاری و یا هرگونه برخورد غیر منطقی و یا کارشکنی کارفرمای اصلی در بررسی و تایید پکیج Claim ، انجام پیگیری های قضایی با هماهنگی کارفرما تا اخذ نتیجه مورد نظر.

 

https://www.linkedin.com/pulse//چگونگی-اجرای-کلیم-پروژه-ها-noandishan-shayaarman/

 

دیاگرام متودولوژی اجرای Claim پروژه ها