متودولوژی Claim

1

متودولوژی اجرای Claim پروژه ها توسط شرکت


بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه شامل

1.1 بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورتجلسات و مصوبات و جمع آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات، طرح ادعاها و اضافه کاری ها
1.2 بررسی WBS و CBS پروژه و ارایه راهکارهای مقتضی با رویکرد طرح ادعاها
1.3 بررسی برنامه زمان بندی و تعیین ارتباطات لازم در فعالیت ها جهت طرح ادعاها
1.4 بررسی صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و سوابق تایید و زمان پرداخت آنها جهت طرح ادعا
1.5 بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و اعلام نظر در رابطه با مضمون هر یک جهت طرح ادعاها
1.6 بررسی نامه های ارسالی و دریافتی از کارفرما
1.7 بررسی برنامه زمان بندی و ایجاد ارتباط لازم جهت طرح ادعاهای بعدی
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
7. مشخص کردن کلیه آیتمهای Claimو تهیه Road-map اولیه اجرای Claim
8. ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
9. تهیه گزارش توجیه تاخیرات(در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی
10. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
11. تهیه پکیج اولیه Claimو ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
12. ارسال پکیج Claimبه کارفرمای اصلی
13. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیجClaim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *