متودولوژی Counter Claim

3

متودولوژی اجرای Counter Claim توسط شرکت


1. بررسی اولیه قرارداد پیمانکار و پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار
2. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
3. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام کار
4. عقد قرارداد با کارفرما
5. بررسی کامل قرارداد پیمانکار و کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
6. بررسی کامل پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار
7. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
8. مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف پیمانکار در اجرای پروژه
9. بررسی پکیج Claim پیمانکار از نظر مطابقت با قرارداد،واقعیات رخداده در طول پروژه، توافقات صورت گرفته در طول پروژه، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و
مراجع مربوطه در بخشهای ذیل:
9-1- بررسی ساختاری و محتوایی پکیج Claim پیمانکار
9-2- بررسی مستندات و مدارک پکیج Claim پیمانکار
9-3- بررسی نحوه ریالی سازی پکیج Claim پیمانکار
10. تهیه گزارش اولیه نتیجه بررسی پکیج Claim پیمانکار به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
11. اعلام نظر رسمی در خصوص پکیج Claim پیمانکار
12. برگزاری جلسات بررسی مشترک با پیمانکار و رسیدگی به دفاعیات پیمانکار
13. جمع بندی و نهایی سازی ادعاهای پیمانکار و اخذ صورتجلسه NO Claim از پیمانکار
14. در صورت عدم پذیرش نتایج بررسی از سوی پیمانکار و طرح خواسته های غیر منطقی و غیر قراردادی از سوی وی ، مشاوره به کارفرما در روند پیگیری های قانونی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *