انواع تاخیر و عوامل موثر بر تاخیرات پروژه

 

انواع تاخیر و عوامل موثر بر تاخیرات آن در پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی

 

بحث اول: انواع تأخیر   

۱)    تأخیرات موجه (Excusable Delays)
۲)    تأخیرات غیر موجه (
Non Excusable Delays)
۴)    تأخیر قابل جبران
۵)    تأخیر غیر قابل جبران   

بحث دوم: عوامل موثر در تاخیر

۱)    تامین پیش پرداخت و هزینه های پروژه
۲)    تاثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه:
۳)    فرایند خرید وتاثیر آن بر زمانبندی پروژه

 انواع تأخیر

تأخیرات در طرحها بطور کلی به صورت های زیر قابل تفکیک است:

۱)    تأخیرات موجه (EXCUSABLE DELAYS) یا تاخیرات مجاز

در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار بوجود آمده است.

۲)    تأخیرات غیر موجه (NON EXCUSABLE DELAYS) یا تاخیرات غیرمجاز

در نتیجه اشتباه و عملکرد عوامل درگیر در طرح بوجود آمده است. هر یک از تأخیرات مزبور می تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:


۴)   
تأخیر قابل جبران

تأخیراتی است که با اصلاح بموقع اشتباهات و یا با تأمین و تخصیص منابع در طول برنامه زمانبندی پیش بینی شده طرح قابل جبران است.


۵)   
تأخیر غیر قابل جبران

تأخیراتی است آه هم موجب افزایش هزینه و آاهش درآمد حاصل از طرح می گردد و هم تکنولوژی طرح نیز کهنه گردد مطابق با برنامه زمان بندی قابل جبران نیست

عوامل موثر در تاخیر

در یک پروژه EPC از جمله عوامل مهم مؤثر در  مدت زمان اجرای پروژه شامل موارد ذیل هستند:

۱)    تامین پیش پرداخت و هزینه های پروژه

قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متشکل از بخشهای متمایزی است و هر یک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگیری تکنولوژیها یا رویکردهای فنی جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. شاخص اجرای موفق هر قرارداد این است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کیفیت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد یا زمان مورد توافق طرفین تحویل گردد.   متاسفانه تعلل کارفرماها در تامین مبلغ پیش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به این می شود که پیمانکار شروع کار موضوع قرارداد یا خرید تجهیزات ضروری را به تاخیر اندازند. معمولا پیمانکاران پولی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت می دارند به عنوان موتور محرک اولیه برای شروع کار استفاده می کنند و با استفاده از این منبع اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی و پرداخت پیش¬پرداخت به آنان می نمایند.
یک تجربه
نمونه ای از بروز تاخیر در یک قرارداد پیمانکاری مربوط به یک شرکت خصوصی ایرانی که برنده مناقصه ای در کشور سوریه شده است به این شررح است. این شرکت با ۲۵ سال سابقه به عنوان بزرگترین پیمانکار داخلی در زمینه طراحی و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب شناخته می شود و در کارنامه حرفه ای خود، طراحی و اجرای تصفیه خانه های بسیاری از شهرهای ایران را ثبت نموده است. وزارت مسکن و شهرسازی کشور سوریه، مناقصه ای را برای طراحی و اجرای تصفیه خانه یکی از شهرهای توریستی خود در قابل قرارداد Turn Key برگزار نمود و شرکت ایرانی نیز برنده این مناقصه گردید. در قراردادهای Turn Key پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و اجرای پروژه به طور کامل اجرا نماید (چنان که از نام آن پیداست پروژه به حدی کامل می شود که کارفرما فقط زحمت روشن و خاموش کردن آن را متحمل گردد)  و کار فرما نیز باید در زمانهای تعیین شده در “برنامه زمانبندی پرداخت”  مبالغ مورد نظر را پرداخت نماید. معمولا در مرحله آغازین قراردادهای پیمانکاری، کارفرما درصدی از کل مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می کند. در ماده ۸ قرارداد فیمابین تاریخ نافذ شدن قرارداد تاریخی تعیین شده است که آخرین شرط از شروط ذیل انجام شده باشد:
۱)    تصویب توسط مقام صلاحیتدار (وزیر مسکن و شهرسازی)
۲)    تسلیم سایت پروژه به پیمانکار
۳)    گشایش LC لازم و معتبر
۴)    دریافت دستور شروع کار صادره از سوی کارفرما
در حال حاضر کلیه موارد فوق انجام یافته است اما پیمانکار حاضر به اجرای عملیات اجرایی کار نیست و این امر موجب بروز تاخیری در حدود ۸۰۰ روز در شروع و نتیجتا در تکمیل پروژه شده است. این در حالیست که جریمه تاخیری که در این قرارداد تعیین شده است  بسیار گزاف است. در ماده ۱۶ قرارداد فیمابین تصریح شده است که اگر پیمانکار در تکمیل بهنگام قرارداد قصور نماید به ازای هر روز تاخیر مبلغی معادل یک در هزار کل مبلغ قرارداد جریمه به تعلق خواهد گرفت که چیزی در حدود ۳۵ میلیون تومان به ازای هر روز تاخیر خواهد بود.
علت عدم شروع کار از جانب پیمانکار این است که در قرارداد تصریح شده است که کار فرما باید ۱۵% از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. کار فرما ۱۵% از هزینه مربوط به طراحی مهندسی  و ۱۵% از هزینه بخش عمران  را پرداخت نموده است اما پیش پرداخت بخش خرید تجهیزات  هنوز پرداخت نشده است و پیمانکار نیز بدون دریافت این مبلغ قادر به خرید تجهیزات مربوط نیست لذا از نظر پیمانکار بند ۳ ماده ۸ قرارداد هنوز اجرا نشده است و قرارداد هنوز نافذ نشده است.
آنچه که در این قرارداد موجبات بروز تاخیر را ایجاد نموده است مشکلات مربوط به پرداخت از یک سو و عدم شفافیت متن قرارداد است که منجر به تفاسیر متناقض از متن بند ۳ ماده ۸ شده است. در این بند عبارت ذیل امده است:
“Opening the necessary LC and making it effective”
کارفرما معتقد است که کلمه necessary و معادل عربی آن (“لازم”)  موید این است که LC  هر بخش از قرارداد در صورت ضرورت گشایش خواهد شد و کارفرما ضرورت گشایش آن را برای خرید تجهیزات احراز نکرده است زیرا هنوز بخش طراحی تفصیلی پروژه انجام نگرفته است. پیمانکار نیز با رد این تفسیر معتقد است که فارغ از این که اجرای کار در کدام مرحله است، پرداخت پیش پرداخت و نتیجتا گشایش LC شرط لازم برای نافذ شدن قرارداد است.

۲)   تاثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه:

بخش عمده ای از تاخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حین اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می کند و ناشی از محاسبات غیر دقیق و غیر واقع بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تاخیرها جلوگیری می شود.   بدیهی است که شروع اجرای پروژه وابسته به تامین نیازهای اولیه مهندسی است. همانگونه که توضیح داده شد ،کارفرما با انجام مطالعات اولیه مناسب علاوه بر کاهش ریسک وطبعا” هزینه پروژه، موجب تسریع فعالیتهای اجرایی می گردد. در غالب پروژه ها مدت زمان محدودی جهت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در نظر گرفته می شود و در صورت عدم تهیه نقشه های تفصیلی بخشهای مختلف کار در این مدت، فعالیت اجرایی با تاخیر آغاز خواهد شد. به عنوان مثال پروژه های دریایی که نیازمند ماشین آلات خاص و هزینه بر هستند که باید به مقتضای پیچیدگیهای هر پروژه طراحی متفاوتی در خصوص آن انجام گیرد و تامین آنها زمان¬بر می باشد، نیازمند زمانبندی دقیق¬تری هستند. معمولا کارفرماها نمی خواهند زمان زیادی را به امر طراحی اختصاص دهند و خواهان تجهیز هر چه سریعتر کارگاه هستند. درحالیکه پیمانکار باید زمان مناسبی را برای طراحی یا برون¬سپاری آن به یک پیمانکار فرعی صلاحیتدار اختصاص دهد.

۳)   فرایند خرید وتاثیر آن بر زمانبندی پروژه

یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده تامین به موقع تجهیزات پروژه است. چرخاندن کلید به معنای آماده بودن تمام تجهیزات است. در این ارتباط جهت کاهش تاخیرات در پروژه های بزرگ پیشنهاد می گردد در صورتیکه کارفرما اصرار بر تامین تجهیزات از منبع خاصی دارد، پیمانکار از امکان یا عدم امکان دسترسی به آن، عدم شمول محدودیتهای قانونی داخلی و بین المللی  اطمینان حاصل نمایند. بعلاوه وجود یک تیم قوی و باتجربه خرید متشکل از کارشناسان بازرگانی، حقوقی و فنی  بسیار کارآمد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *