اجرای counter claim پروژه ها

متودولوژی اجرای Claim Counter توسط شرکت

” نواندیشان شایا آرمان”

 

۱)  بررسی اولیه قرارداد پیمانکار و پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار

۲)  ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما

۳)  ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام کار

۴)  عقد قرارداد با کارفرما

۵)  بررسی کامل قرارداد پیمانکار و کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه

۶)  بررسی کامل پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار

۷)  برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه

۸)  مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف پیمانکار در اجرای پروژه

۹)  بررسی پکیج Claim پیمانکار از نظر مطابقت با قرارداد،واقعیات رخداده در طول پروژه، توافقات صورت گرفته در طول پروژه، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه در بخشهای ذیل:

۹)۱) بررسی ساختاری و محتوایی پکیج Claim پیمانکار

۹)۲) بررسی مستندات و مدارک پکیج Claim پیمانکار

۹)۳) بررسی نحوه ریالی سازی پکیج Claim پیمانکار

۱۰)  تهیه گزارش اولیه نتیجه بررسی پکیج Claim پیمانکار به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما

۱۱)  اعلام نظر رسمی در خصوص پکیج Claim پیمانکار

۱۲)  برگزاری جلسات بررسی مشترک با پیمانکار و رسیدگی به دفاعیات پیمانکار

۱۳)  جمعبندی و نهایی سازی ادعاهای پیمانکار و اخذ صورتجلسه NO Claim از پیمانکار

۱۴)  در صورت عدم پذیرش نتایج بررسی از سوی پیمانکار و طرح خواسته های غیر منطقی و غیر قراردادی از سوی وی ، مشاوره به کارفرما در روند پیگیری های قانونی.

دیاگرام متودولوژی اجرای Counter Claim پروژه ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *