مهم ترین عوامل بروز اختلافات و دعاوی در قرارداد های عمرانی

عوامل بروز ادعا و دعاوی در پروژه ها

 

ادعا یا خواسته را میتوان به شرح زیر تعریف کرد: به حرکت یا درخواست یک جانبه پیمانکار یا کارفرما براي دریافت غرامت، تاوان یا پاداش کـه مـیتوانـد مبنـاي زمـانی نیـز داشـته باشـد براساس ارزیابی شخصی، عامل درخواسـت کننـده از شـرایط و وضـع موجود با توجه به برداشت خود از اسناد قرارداد، ادعا اطلاق میشـود. در این پژوهش سعی گردیده است تا از مهمترین عوامل بروز اختلافات و دعاوي در قراردادهاي عمرانی و مراحـل شـکل گیـري آنهـا و نحـوه پیشگیري از ایجاد مناقشات صحبت به میان بیاید.

۱) اشتباهات در اسناد مناقصه و قرارداد

 وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد پیمان و همچنـین پیشـنهاد مناقصه یک موضوع نسبتاً عادي است. اشتباه و خطا میتواند به شکل- هاي مختلف روي دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردي ماننـد خطـاي محاسباتی یا نوشـتاري، محـذوف شـدن بعضـی ردیـفهـا، فرضـیات اشتباه، درك متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یـا تفسـیر دوگانـه در اسناد مناقصه یا موافقتنامه است. سـایر انـواع خطاهـا مربـوط بـه دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارایه پیشنهاد مناقصه است. ایـن اشـتباهات شامل برآورد همراه با خطا دربارهي هزینـه هـاي انجـام پـروژه، مـدت انجام آن، نیروي انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات مربوط به پروژه میشود.

۲) تغییرات:

از جمله علل بروز مناقشه بین طرفین پیمـان تغییـرات در قـرارداد میباشد که در زیر به مهم ترین این تغییرات اشاره گردیده است:

 ۲)۱) تغییر شرایط کارگاهی

 ادعا درباره تغییر در شرایط کارگـاهی بعـد از عقـد قـرارداد یکـی دیگر از ادعاهاي پیمانکار است و این تغییرات ممکن است در اثر اشتباه در انجام آزمایشهاي ژئوتکنیک به وجود آید که این تغییـر شـرایط در کارگاه، موجب افزایش در هزینـه ا ي جـرا مـیگـردد. در بعضـی مـوارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آمادهسازي کارگاه بـراي اجـراي عملیـات میپردازد، سنگین و قابل ملاحظه است. بنـابراین لازم اسـت در هنگـام برگزاري مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به ایـن موضـوع توجه ویژه شود.

۲)۲) تغییر در حجم کار

پیچیدگی، بیهمتایی، منحصربه فرد و تخصصی بودن فعالیتها و دخالـت افـراد مختلـف در پـروژه ازخصوصـیات پـروژه هـاي عمرانـی میباشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف، جملگی بروز تغییرات را نتیجه میدهند. از مـوارد اجتنـابناپـذیر اجـراي پـروژه ، هـا اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجـراي کارهـا بـه دلایل مختلف است. ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیـات اجرایـی بهدلیل عدم امکان اجراي یک کار خاص، نبود شـفافیت در تصـمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کار، هـر یـک از مـواردي هسـتند کـه درنهایت منجر به افزایش مقادیري از حجم کار و احتمالاً کاهش مقادیر دیگري از کار خواهد گردیـد کـه ایـن امـر موجـب طـرح ادعـا از طـرف پیمانکار میشود. این موارد ادعا غیر از اختیار کارهاي اضافی است که در قالب ماده ۲۹از شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ میشود.

۲)۳) انجام عملیات خارج از قرارداد

باید به این موضوع توجـه داشـت کـه هرتغییـري، کـار اضـافه را سبب میگردد اما هوشیارانه این است که بین کار اضافی و اضافه کار فرق وجود دارد. کار اضافی، کاري کاملاً مسـتقل و خـارج از قـرارداد است و اساساً کاري نیست که براي تحقق موارد ملحوظ در نقشه هـا و مشخصات اصلی، نیازي به انجام آن باشد اما اضافه کار، کاري اسـت که در نقشه ها و مشخصات فنی منضم به پیمان لحاظ گردیده، لیکن در زمان اجرا، حجم آن با توجه به شرایط افزایش یافته است. با عنایت بـه اینکه کار اضافی در اثناي عملیات اجرایی مطرح میگـردد و در برخـی موارد انجام آن غیر قابل اجتناب است لذا توافق در مورد هزینـه انجـام عملیات خارج از قرارداد، محل اشکال طرفین پیمان و زمینهسـاز بـروز مناقشه میباشد.

۲)۴) تغییرات ناگهانی قیمت مواد، مصالح و سایر منابع

 در سالهاي اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح، به علـل مـرتبط بـا شرایط اقتصـادي و سیاسـی جهـانی و یـا بـه علـت شـرایط اقتصـادي داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیـدا کـرده اسـت. نظـر بـه ایـنکـه در بعضی موارد بین ارایه پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تـا عقـد قـرارداد و اجراي پروژه فاصله طولانی به وجود میآید و اگر در این فاصله قیمت مواد، مصالح و کالاهاي مورد نیاز پروژه، تغییرات شدید کند یـا تغییـر تعرفه گمرکی کالاهاي وارداتی که قابـل پـیشبینـی نباشـد، ایـن مـوارد موجب طرح ادعاي ضرر و زیان از جانب پیمانکاران میگردد.

۲)۵) شرایط فیزیکی نامناسب

 در طول اجراي پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود میآیـد که پیشرفت پروژه را دچار وقفه میکند. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف براي کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر براي پیمانکـار هزینـه اضافی و پیشبینی نشده ایجاد میکنـد. علـت توقـف کـار ممکـن اسـت شرایط پیشبینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار مانند قطع بـرق و یـا سوخت به مدت طولانی و یا تـداوم شـرایط خـاص و نامناسـب جـوي باشد که در برنامه زمانبندي پروژه قابل پیشبینی نباشد.

۳) تأخیرات

 عامل قسمتی از اختلافها ناشی از تأ خیر هاست. در کلیه قراردادهایی که ایفاي تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین، أت خیر در انجام کار قطعاً خساراتی را براي طرف مقابل به وجود می آورد. از این منظر زمان ایفاي تعهد، اهمیت زیادي در این نوع قراردادها دارد. پیمان هاي پرروژه هاي عمرانی ازجمله قرارداد هایی هستند که اجراي موضوع آن در مدت معین از اهمیت فراوانی برخورداراست. لذا ضرروي است تا علل بروز تأخیرات در این قراردادها مشخص گردد که در زیر به مهمترین انواع تأخیرات و علل آن اشاره گردیده است.

 ۳)۱)  عدم تأمین مالی به موقع از سوي کارفرما

تأخیرات کارفرما در تخصیص منابع مـالی یکـی از مـوارد مهـم و معمول در ادعاهاي پیمانکاران است و پیمانکاران با جمعآوري مـدارك و مستندسازي، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح میکننـد کـه در برخی موارد منجر به دریافت خسارات مالی مـیشـود. عـدم تـأمین اعتبارات از سوي کارفرما قبل از به مناقصه گزاردن پیمان و مشخص نبـودن تخصـیص سـالیانه بـه پـروژههـا بـه صـورت معـین و فقـط تخصیصی از رقم پیشبینی شده اولیه که در مواردي این درصـد حتـی به زیر ۵۰درصد میرسد، موجب بروز ادعاها میگـردد. ایـن درحـالی است که هم کارفرما قرارداد و زمانبندي آنرا بر مبناي رقم اولیـه کـه قرار بوده به پروژه داده شود منعقد و تنظیم کرده است و هم پیمانکـار قیمت پیشنهادي و تجهیز و تمام امکانـات خـود را برهمـان مبنـا بـراي اجراي پروژه بسیج کرده است. پر واضح است که دراین شرایط چیزي جز ضرر و زیان و از همه مهمتر بی برنـامگی وآمـاده نشـدن بـه موقـع پروژه حاصل نخواهد شد. جریان غیرثابـت تغذیـه مـالی پـروژه منجـر میگردد چندین مـاه پـروژه بـدون بودجـه، رهـا شـود و ناگهـان تمـام تخصیص عقب افتاده، (بهخصوص چند ماه مانده به پایان سـال مـالی) ابلاغ میشود و در این مواقع، فشار زیادي را به سازنده بـراي تسـریع دراجراي پروژه اعمال میکنـد و درنتیجـه سـازنده اجبـاراً متوسـل بـه اتخــاذ روشهــاي غیرحرفــهاي و غیــر فنــی بــراي اداره کارگــاهی بــا سرعتهاي متغیر در طول سال میشود.

۳)۲)  عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صورت وضعیت ها

براساس ماده ۳۷شرایط عمومی پیمان، در آخر هر مـاه پیمانکـار نسبت به تهیه صورت وضـعیت کارهـاي انجـام شـده و تسـلیم آن بـه کارفرما میبایست اقدام نمایـد و کارفرمـا پـس از بررسـی آن و کسـر کسـورات قـانونی مبـادرت بـه پرداخـت هزینـه کارهـاي انجـام شـده مینماید. در برخی موارد مشاهده میگردد که به علل تعلل کارفرما و یا عدم تخصیص اعتبارات، پرداخت صورت وضعیتها بـا تـأخیر مواجـه شـده کـه بـر ایـن اسـاس، پیمانکـار عـلاوه بـر مطالبـه مطالبـات خـود درخواست پرداخت خسارت دیرکرد تأدیه صورت وضعیتها را داشته که در برخی موارد کارفرما از پرداخت خسارت امتنـاع ورزیـده و ایـن امر موجب بروز اختلاف بین آنها میگردد.

۳)۳)  عدم تحویل به موقع مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما

در برخی از پروژههاي عمرانی، طبق اسناد و مدارك پیمان، تأمین بخشی از مواد و مصـالح و بعضـاً تجهیـزات و ماشـینآلات بـر عهـده کارفرما گذاشته میشود که این امر میتوانـد بـه دلیـل ایـنکـه تهیـه و توزیـع ایـن مصـالح و تجهیـزات در داخـل کشـور در انحصـار دولـت میباشد و یا اینکه تهیه آن در داخل کشور نباشد و یـا هـر علـل دیگـر صورت گرفته باشد. معذالک به دلیل محدودیتها و یـا تعلیـل از سـوي کارفرما، تأخیراتی در تحویـل مصـالح و یـا تجهیـزات بـه پیمانکـار رخ میدهد که این امر موجبات پیدایش اختلافات را دامن میزند.

۳)۴)  عدم تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمانبندي

پیمانکار مکلف است تا عملیات اجرایی پروژه را در مـدت پیمـان و در چهارچوب برنامه زمانبندي تفصیلی ارایه شده بـه انجـام برسـاند. تأ خیر در تجهیز کارگاه براي شروع عملیات موضوع پیمـان، تـأخیر در اتمام هر یک از کارهـاي پـیشبینـی شـده در برنامـه تفصـیلی، تعطیـل نمودن کار و بدون سرپرست گذاشتن کارگاه از سوي پیمانکار و نهایتاً عدم تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمانبندي منجر بـه بـروز مناقشه بین طرفین پیمان گردیده که در این حالـت کارفرمـا بـه اسـتناد ماده ۴۶از شرایط عمومی پیمـان مبـادرت بـه فسـخ پیمـان و خلـع یـد پیمانکار و مطابق آن اقدام به ضبط ضمانتنامه و سپردههاي پیمانکـار نموده است.

۳)۵)  عدم تحویل به موقع کارگاه به پیمانکار توسط کارفرما

 کارفرما متعهد است کـه کارگـاه را بـیعـوض و بـدون معارضـه تحویل پیمانکار دهد. در صورتیکه محل تحویل داده شده بـه پیمانکـار معارض پیدا کند و کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویـل دهـد کـه پیمانکار بتواند پروژه را طبق برنامه زمانی انجام دهد این امر منجر بـه توقف اجراي تمام یا قسـمتی از کـار مـیگـردد و ایـن موضـوع باعـث میگردد تا کارفرما با اعتـراض پیمانکـار و ادعـاي خسـارت تـأخیر در تحویل بهموقع کارگاه و همچنین ایجاد ضرر و زیان مواجه گـردد. ایـن موضوع به ویژه در پروژه هاي انتقال خطـوط انتقـال آب، گـاز و شـبکه توزیع برق که کارگاه در خارج از محدوده شهر بوده و در اکثـر قریـب بالإتفاق پروژه ها میبایست ایـن خطـوط از اراضـی کشـاورزان عبـور نماید، ازجمله علل ادعاهاي معمول پیمانکاران است.

۳)۶)  درخواست افزایش مدت پیمان

 در بسیاري از پروژه ها پیمانکار در طول مدت عملیات پـروژه بنـا به دلایلی از جمله وقوع حوادث قهري، مقارنت زمان اجـراي پـروژه بـا فصل سرما، افزایش مقادیر کار، عدم تخصیص بهموقـع اعتبـارات و … تقاضاي تمدید مدت پیمان را نماید هر چند که کارفرما در اغلـب مـوارد با تقاضاي پیمانکار موافقـت مـینمایـد لـیکن ادعاهـاي طـرفین در علـل تأخیر کار و محاسبه تأخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار و اخذ جریمـه بابت تأخیرات غیرمجـاز از وي، همـواره از موضـوعات بحـث برانگیـز پروژه هاي عمرانی میباشد.

۴) آیتم هاي فهرست بها

عدم شفافیت در آیتمهاي فهرست بها که مـلاك پرداخـت کـارکرد پیمانکار میباشد از جمله علل مهم اختلافات است. وجود ابهام در معنـا و مفهوم دقیق آیتمها و تفسیرهاي شخصی و یک طرفه توسط هر کدام از طرفین پیمان از این آیتمهـا منجـر گردیـده تـا در معـدود قـراردادي مشاجره و مناقشه مشاهده نگردد به طوریکه ادعاها در ایـن زمینـه بـه امري کاملاً طبیعی تبدیل گشته است.

۵) نقص در نقشه ها

در بسیاري از پروژه هاي نقشـه و مشخصـات و جزئیـات اجـراي طرح به صورت کامل و مطالعـه شـده وجـود نداشـته و یـا پـروژه بـه صورت طرح و اجرا (مطالعه و اجرا بهصورت همزمان) شروع گردیـده و مقادیر کار در حین اجـرا تغییـر مـییابـد. نبـود نقشـه هـا بـا تعریـف استاندارد، تغییرات زیاد نقشه و مشخصات طرح، وجود اشکالات فنی و غیرقابل اجرا در پروژه موجب تحمیـل هزینـه هـاي مضـاعف و صـرف زمان طولانی تر در اجراي پروژه گردیده است.

۶) برآورد اولیه

یکی دیگر از مراحل مهم و حائز اهمیت در طرح هاي عمرانـی تهیـه برآورد اولیه هزینه هاي ساخت پروژه میباشد. عـدم محاسـبه صـحیح برآورد اولیه پروژه، باعث گردیـده تـا پـیشبینـی اعتبـارات لازم جهـت پروژه با خطا مواجـه شـده و درنهایـت منجـر بـه تـأخیر در سـاخت و بهره برداري پروژه گردیده است. از منظر دیگر وجود خطـا و نقـص در بـرآورد اولیـه بـهویـژه در قراردادهـاي بـا قیمـت مقطـوع، زمینـه سـاز استنکاف پیمانکار از تعهدات خود مطابق قراداد منعقده و اجراي پـروژه با کیفیت نامطلوب و بروز ادعاي طرفین گردیده است.

۷) تقاضاي افزایش مبلغ قرارداد بهدلیل سختی کار

هر چند که به استناد ماده ۱۶از شرایط عمـومی پیمـان، پیمانکـار تأیید میکند که محل اجراي پروژه را رؤیت نموده و از وضـعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصلهاي مختلف سال، با توجه به آمار ۲۰ساله اطلاع یافته و بر این اساس نسبت به ارایه پیشنهاد قیمـت اقدام نموده، لیکن مشـاهده مـیگـردد در برخـی مـوارد در اثنـاي کـار، پیمانکار تقاضاي افزایش مبلغ قرارداد بهدلیل سختی کار را داشـته کـه این تقاضاي وي با مخالفت کارفرما مواجـه شـده و بعضـاً پیمانکـار از ادامه کار امتناع نموده است.

۸) مقادیر تأیید شده صورت وضعیت با کارکرد انجام شده

 از جمله اختلافات عدیده کارفرما و پیمانکار در پروژههاي عمرانی بحث در محاسبه احجام و اندازهگیـري کارهـا مـیباشـد. از علـل مهـم ادعاها درخصوص میزان احجام، عدم تهیه صورتجلسه عملیـات انجـام گرفته با حضور نماینده کارفرما و پیمانکار میباشد. ایـن امـر بـه ویـژه در عملیاتی که پس از انجام کـار پوشـیده مـیشـود و امکـان بازرسـی کامل آنها بعداً میسر نیست مانند پی کنی، نصب آرماتور و… از اهمیت بالاتري برخوردار است.

۹) پرداخت خسارت به دلیل تعلیق پروژه

یکی از حقوقی که در پیمان بـراي کارفرمـا شـناخته شـده، تعلیـق پیمان است. به این معنا که کارفرما میتواند در مدت پیمان، اجراي کـار را براي یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. (بند الـف مـاده ۴۹شـرایط عمومی پیمان) دلیل و علل این حق شناخته شده (تعلیق) را بـه روشـنی بیان نکرده است ولی از نظـر کارفرمـا ممکـن اسـت در مـواردي مـدت مذکور (سه ماه) براي تعلیق کافی نباشد و ادامه تعلیق به مدت بـیش از مدت یاد شده ضروري باشد در این صورت مطابق مفاد بند و ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، کارفرما میتواند یک بـار دیگـر یعنـی بـراي بـار دوم آن هم حداکثر به مدت سه ماه اجراي موضـوع پیمـان را بـه حـال تعلیق درآورد. حال کارفرما میبایست هزینه هاي بالاسري پیمانکـار را در دوران تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارك پیمـان بـه وي بپردازد و در صورت عدم تعیین هزینه هاي یاد شده در اسناد و موکول آن به زمان تعلیق و به صورت توافق طرفین، کارفرما در هنگـام تعلیـق پروژه در مورد میزان آن میبایسـت بـا پیمانکـار بـه توافـق رسـیده و مبادرت به پرداخت هزینههاي مورد اشاره نماید. این در حالی است کـه مشاهده میگردد در برخی موارد در زمان ابلاغ تعلیق کار، کارفرمـا از پرداخت خسارت ناشی از تعلیق و توقف ماشین آلات در کارگاه امتنـاع ورزیده و این امر موجبات بروز مناقشه را سبب گشته است.

۱۰) دوبارهکاري ناشی از ضعف در اجرا

ضـعف در اجـراي عملیـات موضـوع پیمـان موضـوعی اسـت کـه همواره مورد ادعاي کارفرما میباشد. به طوري کـه مـیتـوان گفـت در بسیاري از پروژه هـا ایـن موضـوع مطـرح اسـت. عـدم کیفیـت مطلـوب ســاخت از ســوي پیمانکــار و نادیــده گــرفتن اجــراي پــروژه مطــابق مشخصات فنی ارایـه گردیـده از سـوي کارفرمـا و هـمچنـین ضـوابط مصرحه در نشریه هاي ابلاغی از سوي معاونت برنامه ریزي و نظـارت راهبردي رییس جمهور، از جمله نشریه هـاي ۵۵و ۱۰۱و در حـد قابـل قبول نبودن آزمایشات به عمل آمده، منجر گردیده تـا کارفرمـا دسـتور تخریب عملیات انجام گرفته و یا اصلاح آن را به پیمانکار ابلاغ نماید که این موضوع با امتناع پیمانکار به دلیل ایجاد بار مـالی و زمـانی، موجـب ایجاد اختلاف بین طرفین گردیده است.

۱۱) ایجاد خسارت به مستحدثات و تأسیسات

 مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان، مسئولیت کامـل حسـن اجـراي کارهاي موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده دارد. پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوي اجـرا کنـد کـه بـه أت سیسات زیر بنایی موجود در کارگـاه، ماننـد خطـوط آب، بـرق، گـاز، مخابرات و مانند اینها و نیز مستحدثات خـارج از کارگـاه آسـیبی وارد نشود. هرگاه در اثر عمل پیمانکار، به مستحدثات و تأسیسات یاد شـده صدماتی وارد شود، پیمانکار متعهد است که هزینـه تـرمیم و برقـراري مجدد آنها را بپردازد. درخصـوص تأسیسـات زیرزمینـی نیـز کـه در اسناد و مدارك پیمان مشخص نشده باشد، پیمانکار بایـد بـا توجـه بـه برنامه زمانی اجراي کار، تعیین وضـعیت آنهـا را از مهنـدس مشـاور استعلام کند و بعد از اعلام نظر مهندس مشاور، براي عملیـات حفـاري اقدام نماید. بدین ترتیب، مسئولیت پیمانکار در مورد بروز هرنوع حادثه و پرداخــت خســارت و هزینــه هــاي پــیش گفتــه در مــورد تأسیســات زیرزمینی، منوط به آن است که نوع، محل یا مسیر تأسیسات مزبور به اطلاع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارك پیمان مشخص شده باشد. این در حالی است که با وجود صراحت موارد یاد شده در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در برخی موارد به دلیل تسامح و تساهل در کار منجر به بروز خسارات به ابنیه و تأسیسات داخـل و خـارج از کارگـاه گردیده و از جبران خسـارت امتنـاع نمـوده و زمینـه ایجـاد مناقشـه را باعث گردیده است.

۱۲) واگذاري پیمان به شخص ثالث

 بر اساس بند الف ماده ۲۴شـرایط عمـومی پیمـان، پیمانکـار حـق واگذاري تمامی پیمان به دیگـران را نـدارد و تنهـا مـیتوانـد بـه منظـور تسریع و تسهیل کار، قسمتی از پروژه را با توجه بـه ترتیبـات زیـر بـه پیمانکار جزء واگذارنماید: الف) واگذاري کل پیمان مطابق ردیف ۲-۲دستورالعمل نحوه تکمیـل و تنظـیم موافقتنامـه، شرایط عمـومی و شـرایط خصوصـی پیمـان، چنانچـه بـه علـت ایجـاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خـارج از اختیـار او پدیـد آیـد، ادامه کار مقدور نباشد، دسـتگاه اجرایـی مـیتوانـد بـراي ادامـه پیمـان براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتبی با جایگزینی پیمانکـار دیگـر موافقت نماید. با واگذاري جزء پیمان با توجه به دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظـیم موافقتنامـه پیمـان و بند ب ماده ۲۴شرایط عمومی چنانچه پیمانکار به طور مخفیانه عملیات موضوع پیمان را بـدون رعایـت مراتـب فـوق بـه دیگـران واگـذار کنـد، پیمانکار با اعتراض کارفرما و طرح ادعا جهت فسخ پیمان با استناد بـه جزء ۱بند ب ماده ۴۶شرایط عمومی، روبرو خواهد گردید.

۱۳) مشخص نبودن دقیق نوع و جنس مصالح

 به اسـتناد مـاده ۲۰شـرایط عمـومی پیمـان، مصـالح و تجهیـزات پروژه که در اسناد و مدارك پیمان مندرج گردیده یا در حین کار معـین میشود، باید از منابع تعیین شده تهیه گردد. ذکر منابع تهیـه مصـالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح مرغوب و کـافی نمـی کاهـد. بـدین روي، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلـی و کیفیـت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهاد خـود را تسـلیم مهنـدس مشاور کند. در صورتیکه اسـتفاده از ایـن قبیـل منـابع مـورد موافقـت مهندس مشاور و کارفرما قرار بگیرد، اقدام به تهیه و حمل آنها نمایـد. بدیهی است که مطابق ماده صدرالإشاره کارفرما ایـن حـق را دارد کـه منـابع تهیـه مصـالح را تغییـر دهـد و پیمانکـار موظـف بـه رعایـت آن میباشد بهرغم آنکه این موضوع بهعنوان بخشی از تعهـدات پیمانکـار در شرایط عمومی پیمان دیده شـده، عـدم پـذیرش آن در حـین اجـراي پروژه از سوي پیمانکار موجبات بروز اختلاف را منجر گردیده است.

۱۴) مشکلات مربوط به تفسیر مفاد پیمان

شرایطه و مفاد پیمان چهارچوبی براي همه ارزیابی اي کمی میباشند و باید اولین منبع اطلاعاتی باشند که بررسی میشوند و می بایست معانی کامل هر یک از اصطلاحات به کار رفته در متن آن پیمان خاص به دقت مورد بررسی قرار گیرد. شرح موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت زمان اجراي قرارداد، تعهدات کارفرما و پیمانکار و… همگی از اموري هستند که در مفاد پیمان به صراحت و به دور از هر گونه ابهام درج گردد. چرا که وجود ایهام در هر یک از موارد اشاره شده راه را براي طرح ادعا براي هر یک از طرفین پیمان باز میگذارد. با امعان نظر در اسناد و مدارك، مشاهده میگردد که اختلافات درخصوص بندهاي پیمان همواره مطرح بوده و در بسیاري از موارد این اشتباهات در قراردادهاي مختلف کاملاً شبیه بوده است و به راحتی با مداقه در تجربیات گذشته قابل جلوگیري میباشند این درحالی است که مشاهده میگردد که همچنان این موضوع در پیمان ها به صورت سناریوي تکراري رخ میدهد.

نتیجه گیري

 در طول اجراي پروژه پیمانکار با حجم زیـادي از خطـرات مواجـه است. از جمله آنها تورم، کمبود منـابع و مصـالح، وضـعیت نامسـاعد جوي، حوادث پیشبینی نشده در سایت کارگاهی و … میباشد. عوامـل صدرالإشاره میتواند موجبات توقف پروژه را به همـراه داشـته باشـد. توقـف پـروژه و ایـراد ضـرر و زیـان بـه پیمانکـار او را از شـرکت در مناقصههاي دیگر باز میدارد و نهایتاً پیمانکار با از دست دادن مقـادیر زیادي از منابع مالی خود یا مجبور شدن به صرف نظـر از ادامـه کـار مواجه خواهد بود. بر این اساس انتظار دارد که مفـاد قـرارداد از منـافع او حمایــت کنــد. کارفرمــا معمــولاً در ایــن بخــش از قــدرت بــالاتري برخوردار است. او طرفی از قرارداد است که خود اسناد پیمان را تنظیم میکند. پیمانکاران تمایل دارند که کاملاً خوشبین باشـند و امیـد دارنـد که ریسک و خطر قالب شده به آنها تحقق نخواهـد یافـت و اگـر اتفـاق بیفتد، موادي از پیمان که توسط آن خطر تحمیل شده است، قابـل اجـرا نخواهد بود. در حالیکه در بسیاري از پروژه هـا کـه منازعـات طـرفین پیمان در آن بالا میگیرد، این امر محقق میگردد. اختصـاص و تقسـیم عادلانهي خطرات میتواند براي طرفین پیمان هم زمان بخرد و هم پـول ذخیره نماید، لذا قراردادهاي یکطرفه مناقصه گران را مأیوس میکند. اشتباهات جزء لاینفک کارهاي اجرایی میباشد به نحويکه به جر تأ می ها توان گفت در تمامی پروژه ي اجرایی اشتباهات وجود دارد. لیکن با اتخاذ تمهیداتی میتوان این اشتباهات را به حداقل رساند، امري که همواره کارفرما را با ادعاهاي پیمانکار روبرو ساخته است. کارفرما و یا مشاور به عنوان نماینده کارفرما که وظیفه مطالعات اولیه و طراحی پروژه را بر عهده دارد، به دلیل عدم ارایه صحیح از پروژه موجبات ایجاد اختلافات را در حین اجراي پروژه را باعث میگردد. عدم برآورد اولیه دقیق از هزینه انجام پروژه، عدم انجام و یا وجود اشتباه در آزمایشات ژئوتکنیک و متعاقب آن به وجود آمدن تغییر شرایط کارگاهی و زیر سؤال رفتن نقشه ها و مشخصات فنی، نقص و ایراد در نقشه ها در تشریح عملیات اجرایی پروژه و عدم شفافیت در تعیین نوع منابع و مصالح در موافقتنامه رد و بدل شده، همگی از جمله اشتباهاتی است که با دقت در انجام آنها قابل جلوگیري و یا رساندن آنها به حد قابل قبولی می باشد. که این امور همگی متوجه کارفرما و یا مشاور به عنوان نماینده کارفرما است. هر چند که مطابق ماده ۱۶شرایط عمومی پیمان، پیمانکار تأیید میکند که این امور را به دقت مطالعه نموده و از آنها اطلاعات کافی قبل از انعقاد قرارداد داشته و در صورت نقص میبایست کارفرما را از آن مطلع می نموده است. بنابراین این موضوعات چیزي از تعهدات پیمانکار نمیکاهد. وجود ابهام در ضوابط و بخشنامههاي صادره از سوي مراجع ذيربط و همچنین بندهاي دو پهلو در اسناد و مدارك پیمان، که راه را براي تفسیرهاي شخصی و درك متفاوت طرفین پیمان از موافقتنامه باز میدارد، بیشک کارفرما و پیمانکار را به ادعا و نزاع میکشاند. باید توجه نمود که تنها وجود بندهاي مبهم در اسناد پیمان عامل ایجاد مناقشهها نمیباشد بلکه در بسیاري از موارد با وجود صراحت در ضوابط و موافقتنامه هاي منعقده، نادیده گرفتن عمدي و عدم تمکین به قوانین و مقررات زمینهساز ایجاد ادعاها میگردد. از جمله این موارد میتوان به بحث عدم تأمین مالی پروژه توسط کارفرما که از رایجترین ادعاهاي پیمانکاران است اشاره نمود. به رغم اینکه در مواد و ۱۰- ۹قانون برگزاري مناقصات اشاره گردیده که مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه میبایست نسبت به تأمین اعتبارات اجراي پروژه اقدام و سپس مناقصه را برگزار نماید، در بسیاري از موارد مشاهده میگردد که کارفرما با نادیده گرفتن این موضوع، از انجام تعهدات خود نسبت به طرف دیگر پیمان باز میماند و منجر به توقف عملیات پروژه و متعاقب آن دامن زدن به اختلافات دیگر از جمله، درخواست پرداخت خسارت به جهت تعلیق پروژه، درخواست پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صورت وضعیتها، تغییر قیمت مصالح و تجهیزات در زمان توقف اجراي پروژه و درخواست افزایش مبلغ قرارداد، درخواست افزایش مدت پیمان و … میگردد. از دیگر مواردي که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد عدم رعایت ماده ۹۲قانون محاسبات عمومی از سوي کارفرما است. به رغم اینکه در ماده صدرالذکر تصریح گشته که کارفرما میبایست از ایجاد تعهد مازاد بر درآمد دولت در انجام عملیات خارج از قرارداد خودداري نماید و مطابق ماده ۲۹شرایط عمومی پیمان، کارفرما تنها مجاز به افزایش مقادیر کار تا ۲۵درصد مبلغ قرارداد میباشد، در برخی پروژه ها مشاهده میگردد که کارفرما با تغییر در حجم کار و یا انجام عملیات خارج از قرارداد، زمینه ساز ایجاد مناقشه میگردد. بررسی ها حاکی از آن است که عدم ایفاي تعهدات از سوي طرفین پیمان از علل اصلی بروز اختلافات میباشد. چه آنکه کارفرما مطابق قرارداد منعقده متعهد است که کارگاه را بدون معارض در اختیار پیمانکار قرار دهد در حالیکه مشاهده میگردد در برخی پروژه ها به ویژه پروژه هایی که محل کارگاه در خارج از محدوده شهر است از جمله پروژههاي تعریض محورهاي مواصلاتی شهرها، خطوط انتقال آب، خطوط انتقال گاز و شبکه هاي توزیع برق که به ناچار میبایست در بسیاري از موارد خط پروژه از اراضی زراعی عبور نماید و قبل از اجراي پروژه، کارفرما مکلف به تملک اراضی و رفع معارض در زمان مورد نظر میباشد، در انجام تکالیف خود قصور می ورزد و موجب ایجاد ادعا براي پیمانکار میگردد. درخصوص عدم تحویل بهموقع تجهیزات و مصالحی که مطابق قراداد فیمابین تهیه ي آنها در تعهدات کارفرما میباشد، از موارد دیگري است که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد. از سوي دیگر پیمانکار نیز تعهداتی را در قالب موافقتنامه پذیرفته که به موجب عدم انجام آن زمینه ساز ایجاد منازعات میگردد. ضعف در اجراي عملیات پروژه مطابق نقشه ها و مشخصات فنی و دستور کارهاي ارایه گردیده و عدم کیفیت مطلوب ساخت، از رایجترین و معمولترین ادعاهاي کارفرما در این خصوص است که میتوان گفت در کمتر پروژهاي شاهد مناقشه در این زمینه نیستیم. عدم تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمانبندي و تأخیر در عملیات پروژه و در نهایت تأخیر در بهرهبرداري از پروژه ها خصوصاً پروژه هایی که هدف از بهره برداري آنها ایجاد درآمد براي دولت است از دیگر ادعاهاي بارز کارفرما علیه پیمانکار در این زمینه است. لذا میطلبد تا کارفرما در اینخصوص با پیمانکارانی که صلاحیت آنها چه از جنبه توان فنی و چه از جنبه مالی احراز گردیده قرارداد منعقد نماید و از بروز بخش اعظمی از اختلافات ممانعت به عمل آورد. مهمترین قسمت مدیریت ادعا، گردآوري و نگهداري مدارك مناسب است. فقدان مدارك میتواند مشکل مهمی به وجود آورد، چون از این مدارك میتوان متوجه شد که موضوع مورد ادعا به چه دلایلی و در چه زمانی روي داده است. مستندات گردآوري شده همزمان با اجراي پروژه جهت ارا هی به مرجع رسیدگی یا دادگاه، بایستی به نحوي باشد که نشاندهنده فعالیتها و مدارك صحیح فنی ما ، لی و بازرگانی در دوره انجام کار باشد.

 

 

مقاله های مرتبط :

تعریف کلیم (Claim) از نگاه PMBOK

مهم ترین دلایل تاخیرات پروژه و انواع محاسبه چگونگی خسارت ناشی از تاخیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *