روش موثر مالی پیمانکاران در پروژه

روش موثر مالی پیمانکاران در پروژه

 

 

مدیریت ادعاهای پیمانکاران در پروژه ، یکی از موضوعات مهم در مدیریت پروژه می باشد که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. لذا با توجه به اینکه دستگاه های دولتی طبق قانون برگزاری مناقصات کشور و همچنین به دلیل فوریت زمانی، پراکندگی و پیچیدگی پروژه ها نیاز به یک سیستم مدیریت موثر پروژه با در نظر گرفتن فرایند های مورد نیاز جهت مدیریت مناسب ادعاها به منظور افزایش کیفیت، کاهش زمان تعمیرات و بهینه سازی مناسب هزینه ها محسوس است. از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان موفقیت پروژه ها می توان به ادعاهای مالی پیمانکاران در پروژه های تعمیراتی نام برد که می توانند موجب اختلاف بین پیمانکار و کارفرما گردند و نهایتا این اختلافات موجب افزایش زمان هزینه و کاهش کیفیت می گردد. استاندارد دانش مدیریت پروژه  (PMBOK)  فرایندهای مورد نیاز برای مدیریت سریع ادعاها در صورت وقوع را در ۴ بخش شناخت ادعا، ارزیابی ادعا، پیشگیری و حل و فصل ادعا تعریف می کند که شناخت روش های مناسب ارزیابی کمی ادعاهای مالی پیمانکاران می تواند به عنوان عاملیج هت برنامه ریزی های آینده درخصوص اصلاح مفاد قراردادها و روش های جاری به منظور پیشگیری از بروز اختلافات در پروژه ها تلقی گردد. بدین منظور با استفاده از یک روش تحلیلی ۴ مرحله ای ابتدا ویژگی و شرایط پروژه های تعمیراتی مورد بررسی قرار گرفتند سپس عامل های ایجاد کننده ادعاهای مالی و علل ریشه ای آنها شامل تغییر، تاخیر، توقف تسریع، عدم پرداخت به موقع و نوسانات قیمت شناسایی شدند و تکنیک های مناسب تحلیل اثر عامل ها، هزینه های ایجاد شده در صورت وقوع ادعاها و روش های کمی سازی ادعاهای مالی پیمانکاران در پروژه ها بیان شدند و به منظور مدیریت مناسب ادعاها ضمن معرفی روشم وثر تحلیلی مورد استفاده در ارزیابی ادعاهای مالی، پیشنهاداتی در این خصوص لزوم تناسب بین ویژگی و شرایط پروژه های تعمیراتی، تهیه اسناد و مدارک قراردادها با رویکرد مدیریت ادعا و لزوم مدیریت ریسک پروژه ها به منظور پیشگیری از بروز اختلافات

ارزیابی اثر تاخیر و توقف بر راندمان منابع پیمانکاران

ماهیت پروژه ها ازقبیل پیچیدگی پراکندگی محل کار و فوریت زمانی تغییراتی درکار ایجاد مینماید این تغییرات که میتوانند درکیفیت کار و یا حتی جنبه های زمانی آن تاثیر گذار باشند برنامه ها و روشهای کاری پیمانکار را تحت تاثیر قرارداده و با ایجادتوقف و تاخیر دراجرای کارها تکمیل پروژه درزمان تعیین شده را غیرممکن سازند عوامل بالقوه فراوانی ازقبیل عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی بودن شرایط محل کار پراکندگی و سختی کار و شرایط جوی درکارهای تعمیراتی موجب تاخیر درپیشرفت و تکمیل کارهای پروژه ها میشود و یا ممکن است تغییرات درچارچوب کارها موجب تغییردرتوالی یا مدت فعالیتهای برنامه شود بدون اینکه تاثیر برتاریخ تکمیل پروژه داشته باشد همچنین بررسی مفاد قراردادهای تعمیراتی وقایعی را نشان میدهد که میتواند بر پیشرفت و تکمیل پروژه تاثیر بگذارد و از این طریق بر راندمان منابع پیمانکاران ازقبیل نیروی انسانی تجهیزات و ماشین آلات و مصالح اثرگذاشته و موجج افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم شوند تاخیر و توقف درکارها عامل بوجود آمدن راندمان ازدست رفته می باشند و مبنای محاسبه تاثیر تغییرات بوجود آمده راندمانی است که دربرنامه و قیمت گذاری اولیه پیمانکار موجود می باشند و این عاملها موجب ازدست رفتن راندمان پیش بینی شده منابع اولیه پیمانکاران درپروژه های تعمیراتی شده و روشهای متداول برای مقابله با تاخیر و توقف دراین نوع پروژه ها شامل اضافه کاری های مازاد معرفی منابع بیشتر فشرده سازی فعالیت های سایت و بازتعریف ترتیب فعالیت ها می باشند که برای تحلیل اثرتاخیری و توقف ناشی ازتغییر درکارها برراندمان ازدست رفته منابع پیمانکاران میتوان با استفاده از دو روش تحلیل مبتنی براسناد و مدارک موجود و روش تحلیل مبتنی برمقایسه به بررسی افزایش بی نظیمی دربکارگیری تغییر دراندازه بهینه منابع و تغییر درتوالی انجام کارها پرداخت ارائه گردید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *