تاخیر در رسیدگی صورت وضعیت و جبران خسارت پیمانکاران

جبران خسارت پیمانکار در صورت تاخیر در رسیدگی صورت وضعیت

 

 

مطابق بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکاری می بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید.
حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید، وفق بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن درخصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است. ولی مطابق بند واو ماده ۱۱ قراردادهای مترمربعی زیربنا، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل ۱۴ درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت نماید.
همچنین مطابق بند واو ماده ۱۱ قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل ۱۵ درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیر کرد قابل پرداخت به پیمانکار از ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *