چگونگی کاهش عوامل بروز ادعا، مدیریت آن و الگوریتم پیشنهادی

چگونگی کاهش عوامل بروز ادعا و کلیم

 

 

قبل از ارايه الگوريتم مديريت ادعاها لازم است توجه نمود كه به روز رساني به موقع برنامه ريزي مديريت ادعاها و همچنين متناسب بودن آن با تغييرات و به روز رساني هاي در ديگر حوزه هاي مديريتي پروژه بسيار اهميت داشته و استراتژي هاي مديريتي هر يك از اركان پروژه

تشريح كلي مراحل به صورت موارد زير مي باشد:

 ۱) پس از عقد قرارداد و توافق نامه هاي پيمان و تشكيل تيم مديريت پروژه تعهدات، مسئوليتها و اختيارات هريك از اركان پروژه به صورت موضوعي مشخص و تفكيك شود تا بهاين صورت محدوده تعريف شده هر يك از اركان پروژه شفاف و به صورت ساده در دسترس قرار گيرد. البته لازم به ذكر است حجم زيادي از اين تعهدات، مسئوليتها و اختيارات(تقريباً ۸۰ %) در هر پروژه اي يكسان ميباشد.

۲) بر اساس فهرست تفكيكي خروجي مرحله اول و برنامه مديريت پروژه احتمال هاي عدم تحقق تعهدات بر اساس شناخت از شرايط و ويژگي هاي پروژه از ديدگاه مديريت پروژه و شركت تخمين زده شده و فرصت ادعاهاي بالقوه تنظيم شود.

۳) ارزش ريالي آيتم هاي فرصت ادعا برآورد، به ترتيب خاص مرتب شده و نتايج و تبعات طرح آنها سنجش و مشخص مي شود.

البته فرصت ها مي تواند مثبت يا منفي باشند كه در فرصتهاي مثبت سعي در ايجاد زمينه طرح و در فرصتهاي منفي در ايجاد زمينه جلوگيري از طرح آنها برنامه ريزي مي شود.

۴) بر اساس استراتژي مديريتي پروژه (استراتژي مدير پروژه و مديريت شركت در مورد پروژه) در مورد برنامه ريزي طرح يا جلوگيري از طرح ادعا بر اساس اولويت ارزش ريالي يا سياسي ليست خروجي مرحله سوم رويه هاي اجرايي لازم با تعيين مسئوليت اقدام هاي تا به حصول نتيجه لازم با بهره گيري از تجارب موجود در شركت تنظيم و پس از طي مراحل لازم تا به نهايي شدن به عنوان مبنا مورد اقدام قرار گيرد.

۵) مطابق برنامه ريزي صورت گرفته و بازنگري هاي مربوطه حسب تغييرات در شرايط يا ويژگي هاي در اجراي مديريت ادعاها اقدام شده و متناسب با ساختار پروژه در سازمان در راستاي افزايش مطلوبيت اجراي برنامه ريزي مورد ادعا هماهنگي هاي لازم صورت گرفته؛ از راهنمايي ها يا كمك هاي مجموعه يا افراد مرتبط مؤثر استفاده شود.

در اين مرحله مستندات لازم از قبيل مكاتبات مرتبط، نقشه ها و برآوردها، مشخصات زمان مناقصه، عكس و فيلم، صورت مجالس، قوانين و بخش نامه هاي مرتبط حاكم بر قرارداد و…. گردآوري يا ايجاد شده و از آنها در مرحله بعد استفاده شود.

۶) براساس برنامه ريزي صورت گرفته- خروجي مرحله چهار- ، مستندات خروجي مرحله پنجم و سياست و استراتژي مديريتي پروژه، واحد يا واحدهاي مسئول تعيين شده براي پيگيري تا رفع موضوع از ادعاي موردنظر از طريق مذاكره دفاع شود.

در صورتيكه جوانب برنامه ريزي ادعاها به دقت اجرا شود، عموماً موارد ادعا از طريق مذاكره يا وساطت رفع مي گردد ولي در غير اينصورت براي حل موضوع مورد ادعا مي بايست از طريق حكميت يا دعاوي حقوقي اقدام گردد.

۷) هر موضوع كليم يا مورد ادعا از زمان طرح تا به حل آن- در چگونگي و دلايل ايجاد و طرح تا به چگونگي حل آن – روند آموزنده مثبت يا فرصتهاي بهبودي دارد كه مستندسازي و نتيجه گيري هاي از آن در آناليز هاي پيشنهاد قيمت مناقصه ها، چگونگي عقد قرارداد و تنظيم شرايط خصوصي آن و برنامه ريزي ادعاهاي پروژه هاي سازمان بسيار مؤثر مي باشد.

در موارد درخواست تغييرات توسط كارفرما يا با درخواست مشاور مرحله اجراي پروژه و تأييد كارفرما به منظور جلوگيري از ايجاد ادعا و دعاوي مي بايست مطابق مراحل بعد اقدام نمود.

۸) حسب استراتژي تعاملي و مديريتي پروژه درخواست تغيير به صورت مكتوب ابلاغي يا در صورت جلسه يا به صورت شفاهي طرح مي گردد؛ بعد از طرح درخواست تغيير مشاور اثرات و تبعات آن را مشخص و پس از نهايي شدن تصميم به انجام تغيير الزامات فني از قبيل تغيير در نقشه ها، مشخصه هاي فني و كيفي و….. روش اجراي تغيير در تناسب با.روش اجرايي پروژه مشخص و برآورد ريالي مربوطه توسط پيمانكار انجام گرفته؛ در تعامل با مشاور و كارفرما چگونگي انجام و پرداخت بهاي تغيير صورت مجلس مي شود.

البته درخواست تغييرات مي تواند از جانب پيمانكار نيز صورت گيرد(خصوصاً در قالب مهندسي ارزش)؛ كه در اينصورت تا نهايي شدن تصميم به انجام تغيير را پيمانكار پيگيري مي كند و آناليز مربوطه را نيز تنظيم و به پيوست درخواست ارسال مي كند.

۹) حسب استراتژي تعاملي و مديريتي پروژه بعد از توافق بر چگونگي انجام و پرداخت بهاي تغيير، كار مربوطه انجام مي گيرد يا ممكن است به صورت همزمان تا مرحله اي از كار انجام شده باشد؛ ولي اتمام انجام تغيير مورد درخواست قبل از تفاهم زمينه هاي ايجاد ادعا را فراهم مي آورد كه در اينگونه موارد مي بايست چگونگي انجام و احجام و مقادير كار را به موقع صورت مجلس نموده و تأييد مشاور و ابلاغ كارفرما را در مورد آن در اسرع وقت پيگيري و تعيين تكليف نمود.

۱۰) حسب توافق صورت گرفته در مورد چگونگي پرداخت بهاي انجام تغييرات و صورت مجالس ابلاغي انجام كار، بهاي مربوطه در كاركرد پيمانكار لحاظ و مؤثر مي گردد. البته لازم به ذكر است كه برنامه ريزي مديريت ادعاها متناسب با تغييرات شرايط تأثيرگذار مي بايست به روزرساني شود.

مدیریت ادعا (Claim Management) ، یکی از موضوعات مهم در مدیریت پروژه و مناسبات بین کارفرما و پیمانکار به ویژه در پروژه های عمرانی (اعم از صنعتی و غیر صنعتی) می باشد. به صورت کلی مدیریت «مطالبات پیمانکار» (علاوه بر مقادیر پیش بینی شده در قرار داد) و «تعهدات و احیانا قصور کارفرما»، را اصطلاحا «مدیریت ادعا» نام گذاری می شود.
بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و همچنین در سطح بین المللی، مدیریت ادعا دارای جایگاه ویژه، نیز در ارتباط تنگاتنگ با اصول فنی و مهندسی، مبانی حقوقی پیمان و مباحث ظریف کنترل پروژه می باشد.

تهیه لایحه تاخیرات و مدیریت ادعا(Claim) دو نمونه از با ارزش‌ترین خدمات تیم‌های کنترل پروژه می‌باشد که شاید بتوان آن‌ها را به عنوان معدود مواردی دانست که توجیه اقتصادی استفاده از خدمات مشاوره مدیریت را بصورت مستقیم نمایان می‌سازند. عموما به دليل آن كه اركان پروژه نسبت به شرايط تعهدات و قوانين حاكم برقرارداد به صورت كامل آگاه نبوده يا مطابق آنها اقدام نمي كنند مشكلاتي در حين اجرا و عموما در پايان پروژه ها اتفاق مي افتد كه توافق در راه حل قطعي آنها پيچيده و گاها غير ممكن شده و عموما پيمانكار پروژه بخشي از بهاي كاركرد خود را دريافت نمي كند يا آن كه كارفرما بهاي بيشتري از كاركرد حاصل شده در مقدار يا كيفيت را پرداخت مي كند و بعضا نيز كار پروژه به صورت كامل به انجام نمي رسد. از این رو پیمانکار اقدام به تهیه مدارک مستندی مینماید که در آن دلایل تاخیرات مجاز خود و مایلستون‌هایی را که بنا به تاخیرات عملکردی کارفرما باعث تاخیردر اجرای کار شده است( ازجمله تاخیر در تحویل زمین، ارایه نقشه، دستور کار و …) مطرح نموده و درخواست در نظر گرفتن آن‌ها از سوی کارفرما و بالتبع آن جبران خسارات مربوطه می‌شود. اين ادعا معمولاً به صورت درخواست کتبي به انضمام مدارک قراردادي،كه درخصوص جبران مالي، زماني يا تحقق ساير شرايط که از نظر قراردادي موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد يا کارفرما است،بروز و ظهور مي‌يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *