طرح ریزی ابزار های مدیریت دانش در مدیریت ریسک پروژه های اکتشاف صنعت نفت در راستای متودولوژی PMBOK

مدیریت دانش در مدیریت ریسک پروژه های اکتشاف صنعت نفت در راستای متودولوژی PMBOK

 

 

صنایع نفت و گاز از جمله صنایع مهم و حیاتی در جهان و بویژه در کشورمان میباشد، که بنا بر طبیعت استراتژیک، حساس و تکنولوژی پیچیده ی، همواره با عدم قطعیت و ریسک هایی بالایی همراه بوده است. باوجود گسترش تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ریسک، کمبود رویکردی ساختارمند و یکپارچه، همچنین توجه کمتر به آنالیز تصمیم گیری، ناهماهنگی هایی را در استفاده ی موثر و سیستماتیک از مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز بویژه در پروژه های اکتشاف نفت و گاز ایجاد کرده است.در این مقاله تنها ریسک موثر بر پروژه های پیمانکاری صنعت اکتشاف کهه با حمایت صنعت نفت موفق به پذیرش پیمان شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. این نوشتار چارچوبی ساخت یافته برای فرایندد تصمیم گیری در مدیریت ریسک پروژه های اکتشاف با اتکا بر مطالعه موردی در این زمینه ارائه میکند. از این رو، باتوجه به اهداف و سوال های پژوهش، این تحقیق بصورت پس رویدادی و به گونه روش تحقیق توصیفی انجام گردیده است. و یا کمک گیری از ابزارهای مدیریت دانش به جستجو وو شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک پروژه و کمی کردن موارد مهم ریسک میپردازد و درنهایت مدلی را برای محاسبه ی ریسک پروژه مبتنی بر پایگاه های مدیریت دانش پروژه ارائه میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *