تاخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری ساخت و نصب پتروشیمی پالایشگاهی

تاخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری ساخت و نصب پتروشیمی پالایشگاهی

 

 

مثال هایی از تاخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشورها و مقایسه آن با ایران (نفت| گاز| پتروشیمی)

در کشور ما معمولا” تحقق زمانبندی پروژه ها کمتر اتفاق می افتد. درقرارردادهای EPC بدلیل وجودبخشهای مجزا و تاثیرات متقابل آنها معمولا” با شرایط پیچیده ای جهت تعیین زمان دقیق روبرو هستیم. در بسیاری از موارد زمان اجرای پروژه بصورت کارشناسی تعیین نشده است و کارفرما نیز بدنبال جبران تمام زمانهای از دست رفته خود و تحمیل خسارات ناشی از تاخیر بر پیمانکار می باشد.
در کشور ما تحقیق جامعی در خصوص علل بروز تاخیر و آثار ناشی از آن انجام نشده است اما در کشورهای دیگر مطالعات دقیق و فراگیری در اینخصوص به عمل آمده است، لذا ابتدا اشاره مختصری به تحقیقاتی که در برخی کشورها انجام شده است می گردد و پس از ان به بررسی این امر در ایران می پردازیم.

تاخیر در پروژه های ساخت و نصب درنیجریه

نیجریه یک کشور در حال توسعه آفریقایی است و پروژه های ساخت و نصب نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی می کند. به همین دلیل و با در نظر گرفتن این امر که در این کشور از هر ده قرارداد ساخت و نصب ، اجرای هفت قرارداد با تاخیر انجام می گیرد،  و این امر تاثیر مستقیم بر رشد اقتصاد ملی دارد لذا انجام تحقیقی در خصوص دلایل بروز تاخیر در اجرای قراردادهای مزبور و پیامدهای مالی و اقتصادی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. محققان مختلف تلاش کرده اند تا با بررسی و تحقیق در خصوص تعداد زیادی از قراردادهای ساخت و نصب در این کشور، مهمترین دلایل تاخیر در اجرای قراردادهای مزبور را کشف نمایند. “منسفیلد” مهمترین دلایل تاخیر را انتخاب نادرست شیوه های تامین مالی  و پرداخت هزینه کارهای تکمیل شده، ضعف در مدیریت قرارداد، تغییر در شرایط کارگاه و کمبود مواد اولیه دانسته است.  گروهی از محققین  نیز دلایل تاخیر را بر مبنای طرفهای درگیر در قرارداد (کارفرما و پیمانکار) و دلایل فرعی طبقه بندی کرده اند.

علل تاخیر

در این تحقیق دلایل ذیل به عنوان دلایل مرتبط با کارفرما شناسایی شدند:
۱٫    دستور تغییر در کار
۲٫    کند بودن فرایند تصمیم گیری
۳٫    مشکلات مالی.
دلایل مرتبط با پیمانکار نیز عبارتند از:
۱٫    مشکلات مالی
۲٫    مسایل ناشی از سوء مدیریت
۳٫    موجود نبودن مواد اولیه
۴٫    برنامه ریزی و زمانبندی  نامناسب
۵٫    ضعف در مدیریت تجهیزات
۶٫    کمبود نیروی انسانی ماهر
 شرایط دشوار آب و هوایی، قوه قهریه، اختلافات کارگری و اعتصابات نیز به عنوان دلایل فرعی در ایجاد تاخیر مشخص شدند.

آثار تاخیر

تا سال ۲۰۰۲ در کشور نیجریه تحقیقهای مختلفی در خصوص دلایل بروز تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب انجام گرفته بود اما در هیچیک از تحقیقهای انجام شده، تبعات ناشی از تاخیر به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته بود. لذا یکی از محققین حیطه قراردادهای پیمانکاری، با هدف ارائه راهکاری جهت کاهش میزان تاخیرات و پیامدهای ناشی از آن، به بررسی آثار و تبعات وقوع تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب پرداخته است. در راستای اجرای تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار مدیران پروژه های ساخت و نصب قرار گرفت و از پاسخ دهندگان خواسته شد که شش اثر منفی تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب را از منظر خود و در خلال ساهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی قرار دهند و فراوانی وقوع آنها را با توجه به تجربه های مدیریتی خود از میان اعداد ۰ تا ۴ تعیین کنند. این تحقیق موارد ذیل را به عنوان مهمترین آثار ناشی از تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب مورد شناسایی قرار داد.
۱٫    تجاوز از مدت تعیین شده
۲٫    تجاوز از هزینه تعیین شده
۳٫    بروز اختلاف
۴٫    داوری
۵٫    رسیدگی قضایی
۶٫    خلع ید پیمانکار

تاخیر در پروژه های ساخت و نصب درعربستان (نفت| گاز| پتروشیمی)

عربستان سعودی به علت دارا بودن میادین وسیع نفت و گاز و ضرورت اجرای پروژه های بزرگ جهت عملیات اکتشاف، استخراج، توسعه میدان و …  سرمایه گذاریهای عمده ای در زمینه صنایع مربوطه اعم از بالادستی و پایین دستی نموده است. اجرای چنین پروژه هایی بدون وجود قراردادهایی که متضمن تامین منافع کلیه طرفهای قرارداد باشد مقدور نیست و لذا عموما قراردادهای EPC مورد استفاده قرار می گیرند. در مباحث قبلی توضیح دادیم که یکی از سه رکن عمده این نوع قراردادها بخش ساخت و نصب است و میزان قابل توجهی از تاخیرهای واقع شده در فرایند اجرای قراردادهای EPC در همین بخش واقع می شود.

 علل تاخیر

 در خصوص بررسی علل تاخیر در اجرای قراردادهای ساخت و نصب تحقیقات مختلفی در عربستان سعودی انجام شده و نتایج جالبی به دست آمده است که با توجه به شباهت نسبی شرایط ایران و عربستان سعودی، امکان استفاده از نتایج تحققات مزبور و تعمیم آنها به قراردادهای پیمانکاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد. از جمله این که ۵۶ علت عمده در بروز تاخیر در  پروژه های بزرگ ساخت و نصب شناسایی شد و این دلایل در ۹ گروه عمده با درجه اهمیت متفاوت برای هر یک از طرفهای قرارداد دسته بندی شدند.  یکی دیگر از نویسندگان، تعداد دلایل تاخیر را ۶۰ مورد ذکر کرده است.  مهمترین تحقیقی که در این زمینه در عربستان سعودی انجام گرفته است توسط سعدی اساف و همکاران بوده است که نتایج آن مورد استناد بسیاری از محققان زمینه قراردادهای ساخت و نصب قرار می گیرد. در این تحقیق مهمترین عوامل بروز تاخیر، از منظر سه طرف مختلف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است:

۱- کارفرما  

۲- پیمانکار   

۳- مشاور

جدول شماره ۱ نشانگر فراوانی بروز هر یک از دلایل تاخیر از دیدگاه هر یک از طرفهای اصلی قرارداد ساخت و نصب است:
Table 1. frequency of delay causes in construction projects in Eastern Province of Saudi Arabia, Assaf,
پیمانکاران و مشاورانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند از هر دو بخش خصوصی و دولتی بودند و تلاش شده بود که نتایج تحقیق کامل و دقیق باشد. از جمله نتایج این تحقیق این است که ۷۳ دلیل مهم برای بروز تاخیر شناسایی شدند و به ۹ گروه اصلی تقسیم بندی شدند:
۱٫    خود پروژه
۲٫    کارفرما
۳٫    پیمانکار
۴٫    با مشاور
۵٫    تیم طراحی
۶٫    مواد اولیه
۷٫    تجهیزات
۸٫    نیروی انسانی
۹٫    عوامل خارجی
این تحقیق نشان می دهد که ۷۶% از پیمانکارانی که در پروژه های این کشور فعالند معتقدند که به طور متوسط بین ۱۰% تا ۳۰% بیش از مدت معین شده در قرارداد، تاخیر در اجرا بروز میکند. ۵۶% از مشاوران شرکت کننده در تحقیق نیز میزان مشابهی از تاخیر را گزارش کرده اند.
همچنن مشخص شد که از منظر کارفرمایان، واگذاری پروژه به پیمانکاری که کمترین قیمت را در مناقصه پیشنهاد داده است بیشترین فراوانی را در میان دلایل تاخیر دارا می باشد. زیرا عموما اینطور است که پیمانکارانی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دهند واجد توانایی و شرایط لازم برای اجرای پروژه نبوده و در خلال اجرای پروژه با کمبود منابع مواجه می گردند و همین امر موجب کاهش کارایی و نهایتا تاخیر می گردد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، “دستور تغییر کار” نیز یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد تاخیر در پروژه می باشد.

تاخیر در پروژه های ساخت و نصب در امارات متحده عربی

در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای هنگفتی در زمینه توسعه پروژه های زیربنایی علی الخصوص نفت| گاز| پتروشیمی در امارات متحده عربی انجام گرفته است. با توجه به اینکه پروژه های مزبور عمدتا بسیار عظیم بوده و مشتمل بر بخشهای مختلفی هستند، نتیجتا مشکلات راجع به تحویل به موقع و بدون تاخیر کار نیز در آنها بیشتر و چشمگیرتر است. در تحقیقی که توسط عسام زین الدین انجام گرفته است، قراردادهای ساختمانی در مورد بررسی قرار گرفته و مشخصا پروژه های زیربنایی در حال اجرا در امارتهای دبی و ابوظبی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
در این تحقیق ۷۱ شرکت و نهاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اطلاعاتی در خصوص نوع پروژه ها، خسارات مورد ادعا، مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما، انواع دعاوی مطروحه و دلایل آنها و فراوانی دلایل و روش مورد استفاده برای حل اختلاف ارائه نمایند. پروژه هایی که برای این تحقیق انتخاب شده بودند همگی در پنج سال اخر منتهی به تاریخ تحقیق انجام یافته بود.
 
در این تحقیق انواع مختلف دعاوی که در پروژه های مزبور اقامه شده است در ۶ گروه طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از:
۱٫    دعاوی مربوط به ابهام در قرارداد   
۲٫    دعاوی مربوط به تاخیر
۳٫    دعاوی مربوط به تسریع  در اجرای پروژه
۴٫    دعاوی مربوط به تغییر قیمتها
۵٫    دعاوی مربوط به کار اضافی
۶٫    دعاوی مربوط به شرایط سایت
این تحقیق نشان می دهد که کارفرمایان از پرداخت مبالغ مورد ادعای پیمانکاران استنکاف می کنند و به طور متوسط ۱۶% از مبالغ مورد مطالبه پیمانکار به او پرداخت می گردد. این تحقیق با ارائه چند توصیه برای جلو گیری یا کاهش دعاوی در پروژه های ساخت و نصب به پایان می رسد.

تاخیر در پروژه های ساخت و نصب در مالزی

مالزی یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست و با سرعت بالایی در حال توسعه است. بخش ساخت و نصب یکی از بخشهای مهم در اقتصاد مالزی است و تاثیر عمده ای در رشد اقتصادی این کشور دارد.  دو تن از محققین مالزیایی به بررسی علل و تاثیرات بروز تاخیر در پروژه های ساخت و نصب پرداخته و نتایج آن را در سال ۲۰۰۷ منتشر کردند.

 علل تاخیر

نویسندگان تحقیق مذکور دلایل ایجاد تاخیر در اجرای قراردادهای منعقده در بخش ساخت و نصب و آثار تاخیر در تکمیل پروژه را در خلال سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ (که مصادف است با بروز یک بحران موقتی در صنعت ساختمان این کشور) مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق پرسشنامه ای در اختیار کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران قرار گرفت. پاسخهای مخاطبان نشان می داد که آنها ۱۰ دلیل را به عنوان دلایل عمده در بروز تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب مطرح نمودند که عبارتند از:
۱٫    برنامه ریزی نامناسب پیمانکار
۲٫    ضعف پیمانکار در مدیریت سایت
۳٫    بی تجربگی پیمانکار
۴٫    پرداختهای ناقص کارفرما در قبال کارهای انجام شده
۵٫    مشکلات مرتبط با پیمانکاران جزء
۶٫    کمبود مواد اولیه
۷٫    تامین نیروی انسانی
۸٫    موجود بودن یا نبودن تجهیزات
۹٫    فقدان ارتباط کافی میان طرفهای قرارداد
۱۰٫    بروز اشتباهات در مرحله ساخت و نصب

آثار تاخیر

در این تحقیق موارد ذیل به عنوان مهمترین آثار و تبعات ناشی از تاخیر، شناسایی شدند:
۱٫    تجاوز از زمان تعیین شده
۲٫    تجاوز از مبلغ تعیین شده
۳٫    بروز اختلاف
۴٫    داوری
۵٫    دادرسی قضایی
۶٫    فسخ کامل قرارداد
محققین مذکور به نقش کلیدی مدیران پروژه های ساختمانی در پیش بینی، ارزیابی و تقلیل ریسکها و تاخیرات در تکمیل پروژه اشاره نموده و نتیجه گیری کرده اند که مدیران پروژه که بینش دقیق و توانایی لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند می توانند مانع بروز تاخیر یا رساندن ان به حداقل شوند.

تاخیر در پروژه های ساخت و نصب درایران (نفت | گاز| پتروشیمی)

صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین بخشهای وابسته به صنعت نفت در ایران است و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا مینماید به نحوی که عمده صادرات غیر نفتی ایران از این طریق تامین می شود. گفته می شود که تقریبا کلیه پروژه های پتروشیمی در ایران با تاخیر انجام شده یا در حال انجام است و این تاخیرات، هر ساله خسارات  هنگفتی را بر اقتصاد ملی ایران تحمیل می نماید.
برای انجام یک طرح، تجربیات و مهارت های تخصصی ضروری است، اما فقدان اطلاعات اولیه و برنامه مناسب برای مدیریت طرح به همراه عدم آشنایی با روش های صحیح مدیریت در مراحلی چون تعریف و فازبندی طرح، تفکیک آن به پروژه های مختلف، تخصیص درصد وزنی به فازهای مختلف و انتخاب پیمانکاران مهندسی، تأمین کالا، ساختمان و نصب باعث می شود که کلیه پروژه های پیمانکاری و خصوصا پتروشیمی با تاخیر مواجه شوند.

 علل تاخیر

نتیجه یک تحقیق در خصوص ریشه های ایجاد کننده تاخیر در پروژه های صنعت پتروشیمی در ایران نشان می دهد که موارد ذیل عمدتا از مهمترین ریشه های بروز تاخیر هستند:
۱٫    فقدان مدیریت و انبارداری مواد اولیه
۲٫    عدم استفاده از مدیریت یکپارچه میان طرفهای دخیل در اجرای پروژه
۳٫    فقدان همکاری میان دستگاههای دولتی
۴٫    عدم پیش بینی موانع توسط تصمیم گیران
۵٫    فقدان زیرساختهای صنعتی در ایران
۶٫    فقدان نیروهای کارشناس و ماهر در سایتها
۷٫    مداخله سازمانهای غیر مسوول در امور
۸٫    روش نامناسب در انتخاب پیمانکار
۹٫    ضعف برنامه ریزی از سوی پیمانکاران و کارفرمایان
۱۰٫     فقدان دانش مدیریت …  

پتروشیمی زاگرس

به عنوان مثال شرکت پتروشیمی زاگرس، پس از انجام طراحی پایه و طراحی تفصیلی پروژه پتروشیمی زاگرس، در سال ۱۳۸۰ اقدام به اجرای بخش ساخت و نصب پالایشگاه نمود. مدتی که در برنامه زمانبندی پروژه برای اجرای کل پروژه در نظر گرفته شده بود، ۳۶ ماه از تاریخ نافذ شدن قرارداد بود و مقرر شده بود که در ابتدای ماه سی و هفتم، فرایند تولید فرآورده های پتروشیمی آغاز گردد. مطابق طراحی پایه، پتروشیمی زاگرس یک پالایشگاه عظیم پتروشیمی است که ظرفیت بالایی برای تولید متانول دارد به نحوی که روزانه می بایست ۵۵۰۰ تن متانول در ان تولید می گردید. این پالایشگاه در پایان سال ۱۳۸۵ شروع به تولید نمود و این به معنای ۲۵ ماه تاخیر نسبت به برنامه زمانبندی پروژه است. اگر قیمت هر تن متانول را ۵۰۰ دلار آمریکا در نظر بگیریم (این قیمت مربوط به سه سال پیش است) خسارت ناشی از عدم تولید به صورت ذیل قابل محاسبه است:
۲۵ (months delay) ×۳۰ (days) ×۵۵۰۰ (tons/day) ×۵۰۰ ($/ton) =2062500000 $
 بدین ترتیب خسارت وارده ناشی از تاخیر مبلغی بیش از ۲ میلیارد دلار است. این در حالیست که کل مبلغ قرارداد ۱۲ میلیون دلار بوده است. بعلاوه در این قرارداد، تاخیرات پیمانکار موجب بروز اختلاف و ارجاع امر به مراجع حل اختلاف شد و نهایتا منجر به خلع ید پیمانکار از پروژه گردید. اگر هزینه های واگذاری کار به پیمانکار دیگر و سایر هزینه های مربوطه مورد محاسبه قرار گیرد، خسارات ناشی از تاخیر بسیار بیشتر از دو میلیارد دلار خواهد شد.
در سطح بین المللی، تحقیقات مختلفی در خصوص علت تاخیر در اجرای پروژه ها انجام گرفته است که در فصول گذشته اشاره مختصری به آنها شد. گروهی از علل ذکر شده در تحقیقات مذکور راجع به دلایلی است که مختص طرح مورد مطالعه و کشور محل اجرای طرح است. دسته ای از علل نیز مشترک میان همگی تحقیقات است. در ایران تحقیق دقیقی در اینخصوص انجام نگرفته است اما کارفرمایان برخی طرحها که ضرر و زیان از محل تاخیر متحمل شده اند به بررسی علل تاخیر در طرح مورد نظر پرداخته اند و مقالاتی نیز در مجلات تخصصی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. ذیلا به برخی علل تاخیر در پروژه های داخلی می پردازیم:
١-   عدم وجود اطلاعات کافی و به روز در شروع طرح
٢-  عدم آگاهی کافی از ویژگیهای طرح و عدم توجه به انتخاب مدیریت در زمان مناسب
٣ – اکثر طرحها در ایران که بصورت مقدماتی تعریف و تشریح می شوند، درآینده بدون بررسی بیشتر و تکمیل مطالعات لازم، به عنوان طرح نهایی به مورد اجرا گذاشته می شوند.
٤- عدم توجه به مشکلات طرحهای قبلی در ملاحظات طرحهای جدید یا عدم مقایسه برنامه
واقعی طرح اجراء شده با طرح اولیه و ارزیابی آنها
٥- واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت های خالی آنها
٦- واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران به صرف قیمت پایین تر
٧- فقدان توضیحات صریح و روشن و رهنمودهای مشخص جهت اجرای طرحها در اکثر قرارداد ها
٨- عدم وجود روش های سیستماتیک و علمی به روز شده جهت راهبرد طرح
٩-  فقدان نیروی انسانی آموزش دیده
١٠ – روشهای کاری اداری پیچیده و مبهم، دستورالعمل های ناقص و مقررات انعطاف ناپذیر و دست و پاگیر و یا بطور کلی موانع اداری و مقرراتی که با تغییرات و تحولات زمان متناسب نیستند و بستر خطا و انحراف را فراهم می آورند
١١ – عدم ساختار سازمانی مناسب در پاسخگویی به نیازهای عادی و غیر عادی طرح
١٢ – عدم ارزیابی صحیح مشاوران و پیمانکاران بر پایه های مشترک و عدم پیش بینی علمی و صحیح و ارزیابی کلیه خطراتی که ممکن است طرح را با تاخیر مواجه سازد.

نتیجه گیری

مطالعه تحقیقهای گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محقق را به این نتیجه رهنمون می کند که برخی از دلایل تاخیر، در کلیه کشورها مشترک بوده و از منظر کلیه طرفهای دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهمترین دلایل تاخیر در پروژه های ساختمانی شناخته می شوند. این موارد را به صورت ذیل می توان فهرست نمود:
۱٫    کمبود مواد اولیه
۲٫    برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار
۳٫    مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه
۴٫    بی تجربگی پیمانکار
۵٫    ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار
۶٫    پرداخت دیر هنگام مبالغ توسط کارفرما
۷٫    تورم
۸٫    مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی
۹٫    مداخله کارفرما
برخی از نویسندگان تلاش کرده اند تا راهکارها و توصیه هایی برای کاستن از میزان تاخیرات پروژه ها ارائه دهند. از جمله به کارفرمایان توصیه می شود که پیش از اعلام پایین ترین قیمت ارائه شده به عنوان برند مناقصه، مطالعه دقیقی در خصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به عمل آورند. پرداختها را بر اساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. به پیمانکاران نیز توصیه می شود که با برنامه ریزی دقیق و زمانبندی کارها، منابع خود را مدیریت نمایند، از نیروهای کاری متخصص و به تعداد کافی استفاده کنند، با بهبود سیستم مدیریت مالی، جریان نقدینگی و پرداختها و دریافتهای خود را به صورت نسبتی از پرداختهای کارفرما تنظیم نمایند.
با توجه به اینکه در ایران مطالعات تحلیلی و دقیق در خصوص موضوع این تحقیق کمتر انجام یافته است امید می¬رود با انجام تحقیقات عمیق¬تر در حوزه قراردادهای ساخت و نصب، نظرسنجی از مدیران دخیل در پروژه ها و استفاده از تجربیات محققان سایر کشورها، بتوان تحلیل بهتری از دلایل و ریشه های تاخیر در قراردادهای ساخت و نصب ارائه داد.

فهرست منابع

منابع انگلیسی
۱٫    Aibinu A.A., Jagboro G.O, The effects of construction delays on project delivery in Nigerian construction industry, International Journal of Project Management 20 (2002) 593–۵۹۹٫
۲٫    Al-Ghafly MA. Delays in the construction of public utility projects in Saudi Arabia. Master thesis, CEM Dept., KFUPM, Dhahran, Saudi Arabia, 1995.
۳٫    Assaf, Sadi A., Al-Hejji, Sadiq, Causes of delay in large construction projects, International Journal of Project Management 24 (2006) 349–۳۵۷
۴٫    Assaf SA, Al-Khalil M, Al-Hazmi M. Causes of delays in large building construction projects. ASCE J Manage Eng 1995;11(2): 45–۵۰٫
۵٫    Chan DWM, Kumaraswamy MM. A survey of time-cost relationships in Hong Kong construction projects. Building Technology and Management Journal (Building Technology Society, School of Technology, Tunku Abdul Rahaman College, Kuala Lumpur, Malaysia) 1993
۶٫    Ganjeh Mohammad Hassan, Professional Dissertation:  An investigation in contract types and identifies causes of claims and delays in petrochemical projects (a case study of west ethylene pipe line project), Grenoble Graduate School of  Business & Isfahan University of Technology & National Petrochemical Company, Sep 2009.
۷٫    Ghafouri A., Why Petrochemical Projects Are Usually Late, Jan. 2006, http://www.shargan.com/images/Why%20petrochemical%20%20Project%20Are%20Usually%20Late.pdf
۸٫    Karimi, Hamid, Analyzing The Causes of Delay in Petroleum Construction Industries, Professional Dissertation for MSc in Construction Management, Grenoble Graduate School of  Business & Isfahan University of Technology & National Petrochemical Company, Apr 2008.
۹٫    Klein Rudi, A BETTER WAY TO SORT OUT DELAYS, Society of Construction Law, Delay and Disruption Protocol, Article in Construction News, 10 January 2002
۱۰٫    Mansfeild NR, Doran T., Causes of delay and cost overruns in Nigerian construction projects, International Journal of Project Management, 1994;12(4).
۱۱٫    Murali Sambasivan, Yau Wen Soon. (2007). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry, International Journal of Project Management, V: 25.
۱۲٫     Ndekugri Issaka, “A Legal Analysis of Some Schedule-Related Disputes in Construction Contracts”, Royal Institution of Chartered Surveyors, Georgia Tech, Atlanta USA, September 2007.
۱۳٫    Odeyinka HA, Yusif A. The causes and effects of construction delays on completion cost of housing projects in Nigeria. Journal of Financial Management of Property and Construction 1997; 2(3).
۱۴٫    Suff, Marnah ,Essential Contract Law, Cavendish Publishing, 2nd Ed, 1997.
۱۵٫    Thomas Reg, Construction Contracts Claims, Palgrave Building and Surveying Series, 2nd Ed,New York, 2001.
۱۶٫    Zaneldi Essam K.. (2006). Construction claims in United Arab Emirates: Types, Causes, and Frequency, International Journal of Project Management, V: 24.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *