خدمات ادعاهای مالی

 

CLAIM

فعالیت کاری شرکت در حوزه CLAIM (حوزه پیمانکاری)
بخشی از خدمات قابل ارائه دراین بخش

- ایجاد دفتر Claim (کلیم | ادعای مالی) از بدو انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدفگذاری Claim (کلیم| ادعا مالی).
- افزایش بازدهی مالی و سودآوری بیشتر، جلوگیری و کاهش زیان.
- تهیه مستندات، مدارک، صورتجلسات و سایر موارد مورد نیاز جهت تهیه و اثبات Claim های پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه و پس از پایان پروژه
(به زبان ساده روش هایی است برای افزایش سود و کاهش زیان)
- تهیه و اخذ تاییدیه Claim ها (ادعاهای مالی) در طول زمان اجرا و پس از پایان پروژه.
- تهیه و اخذ تاییدیه لایحه توجیه تاخیرات پروژه.
- جمع آوری، مستندسازی، تنظیم، ارائه و اخذ تاییدیه مستندات زمانی و مالی Claim در مدت زمان اجرای پروژه و پس از پایان پروژه.
- روش های تامین مالی پروژه و سودآوری چند برابری در انواع پروژه ها .
- مالی سازی حداکثری لوایح زمانی و مالی Claim بر اساس قوانین رایج مملکتی، فهرست بها، بخش نامه ها و دستوالعمل های هیئت دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه ارائه و دفاع از لوایح Claim در برابر کارفرمایان، مشاوران، MC پروژه ها، گروه های داوری و در صورت لزوم پیگیری قضایی تا حصول نتیجه لازم.
متودولوژی اجرای Claim پروژه ها توسط شرکت
1. بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه شامل
1.1 بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورتجلسات و مصوبات و جمع آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات، طرح ادعاها و اضافه کاری ها
1.2 بررسی WBS و CBS پروژه و ارایه راهکارهای مقتضی با رویکرد طرح ادعاها
1.3 بررسی برنامه زمان بندی و تعیین ارتباطات لازم در فعالیت ها جهت طرح ادعاها
1.4 بررسی صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و سوابق تایید و زمان پرداخت آنها جهت طرح ادعا
1.5 بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و اعلام نظر در رابطه با مضمون هر یک جهت طرح ادعاها
1.6 بررسی نامه های ارسالی و دریافتی از کارفرما
17 بررسی برنامه زمان بندی و ایجاد ارتباط لازم جهت طرح ادعاهای بعدی
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
7. مشخص کردن کلیه آیتمهای Claimو تهیه Road-map اولیه اجرای Claim
8. ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
9. تهیه گزارش توجیه تاخیرات(در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی
10. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
11. تهیه پکیج اولیه Claimو ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
12. ارسال پکیج Claimبه کارفرمای اصلی
13. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیجClaim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیری
- ایجاد دفتر Claim (کلیم | ادعای مالی) از بدو انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدفگذاری Claim (کلیم| ادعا مالی).
- افزایش بازدهی مالی و سودآوری بیشتر، جلوگیری و کاهش زیان.
- تهیه مستندات، مدارک، صورتجلسات و سایر موارد مورد نیاز جهت تهیه و اثبات Claim های پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه و پس از پایان پروژه
(به زبان ساده روش هایی است برای افزایش سود و کاهش زیان)
- تهیه و اخذ تاییدیه Claim ها (ادعاهای مالی) در طول زمان اجرا و پس از پایان پروژه.
- تهیه و اخذ تاییدیه لایحه توجیه تاخیرات پروژه.
- جمع آوری، مستندسازی، تنظیم، ارائه و اخذ تاییدیه مستندات زمانی و مالی Claim در مدت زمان اجرای پروژه و پس از پایان پروژه.
- روش های تامین مالی پروژه و سودآوری چند برابری در انواع پروژه ها .
- مالی سازی حداکثری لوایح زمانی و مالی Claim بر اساس قوانین رایج مملکتی، فهرست بها، بخش نامه ها و دستوالعمل های هیئت دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه ارائه و دفاع از لوایح Claim در برابر کارفرمایان، مشاوران، MC پروژه ها، گروه های داوری و در صورت لزوم پیگیری قضایی تا حصول نتیجه لازم.
متودولوژی اجرای Claim پروژه ها توسط شرکت
1. بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه شامل
1.1 بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورتجلسات و مصوبات و جمع آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات، طرح ادعاها و اضافه کاری ها
1.2 بررسی WBS و CBS پروژه و ارایه راهکارهای مقتضی با رویکرد طرح ادعاها
1.3 بررسی برنامه زمان بندی و تعیین ارتباطات لازم در فعالیت ها جهت طرح ادعاها
1.4 بررسی صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و سوابق تایید و زمان پرداخت آنها جهت طرح ادعا
1.5 بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و اعلام نظر در رابطه با مضمون هر یک جهت طرح ادعاها
1.6 بررسی نامه های ارسالی و دریافتی از کارفرما
17 بررسی برنامه زمان بندی و ایجاد ارتباط لازم جهت طرح ادعاهای بعدی
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
7. مشخص کردن کلیه آیتمهای Claimو تهیه Road-map اولیه اجرای Claim
8. ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
9. تهیه گزارش توجیه تاخیرات(در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی
10. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
11. تهیه پکیج اولیه Claimو ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
12. ارسال پکیج Claimبه کارفرمای اصلی
13. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیجClaim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیری
claiming

Claim Office

چگونگی و چرایی راه اندازی و مدیریت claim office پروژه ها
متودولوژی اجرای Claim Office پروژه ها توسط شرکت " نواندیشان شایا آرمان"

1. بررسی اولیه قرارداد وضعیت پیشرفت پروژه
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. مشخص نمودن محدوده کاری و شرح کار Claim Office
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. تهیه چارت سازمانی Claim Office و ارائه به کارفرما
7. استقرار پرسنل Claim Office در سیستم کارفرما
8. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
9. پوشش کلیه رویدادهایی که قبل از ایجاد Claim Office در پروژه به وقوع پیوسته اند و یا از زمان تاسیس Claim Office تا انتهای پروژه به وقوع خواهند پیوست شامل :
1-9. مشخص کردن کلیه آیتمهای Claim
2-9. ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
3-9. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
4-9. تهیه پکیجهای Claim و ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
5-9. تهیه استراتژی نحوه ارائه Claim ها به کارفرمای اصلی و اخذ نظرات کارفرما
6-9. ارسال پکیجهای Claim به کارفرمای اصلی
7-9. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیجهای Claim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیریهای مورد نیاز از کارفرمای اصلی و حضور در سایت و یا دفاتر مرکزی کارفرمای اصلی و حضور در کلیه جلسات مربوطه و حضور در کلیه مکانهای مورد نیاز و ارائه هرگونه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه و .....
8-9. در صورت عدم همکاری و یا هرگونه برخورد غیر منطقی و یا کارشکنی کارفرمای اصلی در بررسی و تایید پکیجهای Claim ، انجام پیگیری های قضایی با هماهنگی کارفرما تا اخذ نتیجه مورد نظر.
claim office

Counter Claim

فعالیت کاری شرکت در حوزه Counter Claim (حوزه کارفرما- مشاور- MC)
طبق تعریف عام در پروژه ها، درصورتیکه یکی از طرفین قرارداد بر علیه دیگری ادعائی کرده باشد ( عموما ادعای پیمانکاران علیه کارفرمایان) پاسخ به چنین ادعایی و ادعای متقابل را Counter Claim می نامند.

بخشی از خدمات قابل ارائه در بخش Counter Claim
- بررسی اسناد مناقصات و پیش نویس قراردادها از منظر مسدود نمودن راه های Claim پیمانکاران.
- بررسی لوایح توجیه تاخیرات پیمانکاران.
- بررسی مستندات، مدارک، ساختار، محتوا و نحوه مالی نمودن لوایح Claim های پیمانکاران از نظر مطابقت با قرارداد، واقعیات رخداده در طول پروژه، تواقفات صورت گرفته در طول پروژه، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه.
- ایفای کلیه وظایف مورد نظر کارفرمایان- مشاوران- MC پروژه ها در روند رسیدگی به Claim پیمانکاران از مرحله اخذ Claim، بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی و براورد، برگزاری دفاعیات، حضور در روند داوری و پیگیری های قضایی و سایر خدمات مورد نیاز.
متودولوژی اجرای Claim Counter توسط شرکت
1. بررسی اولیه قرارداد پیمانکار و پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار
2. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
3. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام کار
4. عقد قرارداد با کارفرما
5. بررسی کامل قرارداد پیمانکار و کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
6. بررسی کامل پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار
7. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
8. مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف پیمانکار در اجرای پروژه
9. بررسی پکیج Claim پیمانکار از نظر مطابقت با قرارداد،واقعیات رخداده در طول پروژه، توافقات صورت گرفته در طول پروژه، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه در بخشهای ذیل:
9-1- بررسی ساختاری و محتوایی پکیج Claim پیمانکار
9-2- بررسی مستندات و مدارک پکیج Claim پیمانکار
9-3- بررسی نحوه ریالی سازی پکیج Claim پیمانکار
10. تهیه گزارش اولیه نتیجه بررسی پکیج Claim پیمانکار به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
11. اعلام نظر رسمی در خصوص پکیج Claim پیمانکار
12. برگزاری جلسات بررسی مشترک با پیمانکار و رسیدگی به دفاعیات پیمانکار
13. جمع بندی و نهایی سازی ادعاهای پیمانکار و اخذ صورتجلسه NO Claim از پیمانکار
14. در صورت عدم پذیرش نتایج بررسی از سوی پیمانکار و طرح خواسته های غیر منطقی و غیر قراردادی از سوی وی ، مشاوره به کارفرما در روند پیگیری های قانونی.
counter-claim