خدمات تهیه و اخذ تاییدیه گزارش توجیه تاخیرات

لایحـه تأخیـرات پرونـده ای تحلیلـی و نتیجـه محـور براسـاس ادلـه محکـم و مسـتندات قـوی از کلیـه علـل تأخیـرات حـادث شـده در طـول عمـر پـروژه مـی باشـد کـه بـه ادعـای طـرف ارائـه کننـده آن خـارج از قصـور وی بـوده و بـه شـکل معنـاداری زمـان اجـرای پـروژه را افزایـش داده است . بـا توجـه بـه ایـن کـه در پـروژه هـا رابطـه بیـن زمـان و هزینـه یـک رابطـه مثبـت و جهـت دار مـی باشـد و بنابرایـن افزایـش زمـان موجـب افزایـش هزینـه هـا مـی گـردد. در صورتــی کــه لایحــه تأخیــرات مــورد تائیــد قــرار گیــرد آن گاه بــر اســاس آن، لایحــه ضــرر و زیــان ناشــی از تطویــل مــدت زمــان پــروژه تهیه و ارائه میگردد.

مراحل تهیه لوایح توجیه تأخیرات

فاز اول

مطالعه و بررسی شرایط قرارداد
بررسی مکاتبات، گزارشات، صورتجلسات
تهیه مستندات تاخیرات

فاز دوم

مبنا قرار دادن برنامه زمانبندی منضم به پیمان
بروزرسانی آخرین برنامه زمانبندی مصوب
استخراج لیست فعالیت های اصلی متأثر از علل تأخیرات

فاز سوم

تهیه لیست علل تأخیرات
تهیه جدول تاثیر علل تأخیرات در فعالیت ها
تدوین گانت چارت تأخیرات
تدوین خلاصه لایحه تأخیرات
تدوین لایحه نهایی تأخیرات

فاز چهارم

پیگیری و اخذ تاییدیه لایحه توجیه تاخیرات
توجیه-تأخیرات