خدمات ویژه

شــرکت هــا در زمــان اجــرای قراردادهــا بــا طیــف وســیعی از مشــکلات و مســائل روبــرو بــوده کــه بســیاری از آنهــا بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــا یکدیگــر در ارتبــاط مــی باشــند. بــا توجــه بــه گســتره مــوارد مرتبــط بــا دعــاوی قــراردادی، شــرکت نــو اندیشــان شــایا آرمــان بــا اســتفاده از گــروه هــای مجــرب تخصصی،خدمـات ویـژه ای را ارائـه مـی نمایـد کـه بـا اسـتقبال بسـیار مواجـه شـده اسـت کـه بخشـی از ایـن خدمـات بـه شـرح ذیـل مـی باشـد
1- ارائه کلیه خدمات مشاوره در خصوص قراردادها
2- پیگیـری، رفـع مشـکلات، نهایـی سـازی و اخـذ تخفیفـات بسـیار قابـل توجـه در مسـائل مرتبـط بـا مطالبات تأمیـن اجتماعـی پـروژه هـا و اخـذ مفاصـا حسـاب تأمیـن اجتماعی
3- پیگیـری، رفـع مشـکلات، نهایـی سـازی و اخـذ تخفیفـات بسـیار قابـل توجـه در مسـائل مربـوط بـه مالیات و ارزش افــزوده پــروژه ها
4- پیگیری، حل و فصل و به نتیجه رساندن کلیه دعاوی حقوقی و قضائی پروژه ها
خدمات-ویژه