شرکت نواندیشان شایا آرمان

تحقیقات صورت گرفته در سطح پروژه های کشور موید این مطلب می باشد که در 10 سال گذشته بیش از 98 درصد از پروژه های کشور به گونه ای با مباحث توجیه تاخیرات و Claim روبرو بوده اند و از سوی دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه در پروژه ها و سازمانهای پروژه محور، عمدتاً انفرادی و بر اساس تجربیات و خلاقیتهای شخصی بوده است.
با توجه به شرایط خاص حال حاضر کشور که به دلیل برخی محدودیتها و تضییقات ایجاد شده از نظر فنی ، تدارکاتی ، مالی و .... که اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی را با مشکلاتی روبرو نموده و به تبع آن پیمانکاران و عوامل زیر مجموعه آنان را از یکسو و کارفرمایان ، مشاوران و بخشهای مدیریت پروژه (MC) را از سوی دیگر با مباحث گسترده حوزه Claim شامل : تغییرات محدوده کار ، توقفات کاری ، مشکلات تدارکات ، مشکلات مالی ،تاخیرات ، توجیه تاخیرات ، اثرات مالی و اقتصادی آنها و .....درگیر نموده است ، گروهی از متخصصین مجرب و با تجربه حوزه Claim پروژه های بزرگ صنعتی کشور بر آن شدند که با تاسیس شرکت " نواندیشان شایا آرمان" نسبت به ارائه خدمات تخصصی در کلیه حوزه های مربوط به Claim اقدام نموده و در این زمینه به یاری پیمانکاران ، کارفرمایان و سایر عوامل ذیربط در پروژه های کشور بشتابند.
از اینرو شرکت نواندیشان شایا آرمان با اتکا به تجارب گرانبهای موسسین خود در سال 1392 در اداره ثبت شرکت های تهران به شماره ثبت 452619 به ثبت رسید. طبـق اساسـنامه، موضـوع فعالیـت شـرکت شـامل مدیریـت دعـاوی قـراردادی، خدمـات مدیریـت پـروژه هـا، مهندسـی و و سـایر امـور مرتبـط بـا قراردادهـا و پـروژه هـا مـی باشـد. شـرکت نـو اندیشـان شـایا آرمـان از زمـان تأسـیس تـاکنـون، قـرارداد هـای متعـدد مشـاوره در زمینـه هـای مختلـف بـا کارفرمایـان، پیمانـکاران و مشـاوران فعـال در حـوزه نفـت، گاز، پتروشـیمی و عمرانـی منعقـد نمــوده و بــا افتخــار موفــق بــه اتمــام بخــش عمــده از ایــن قراردادهــا و اخــذ گواهـی رضایـت عملکـرد از سـوی عمـوم کارفرمایـان خـود شـده اسـت.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بــا بهــره گیــری از ســرمایه هـای انسـانی مجــرب و بـر اسـاس متدولــوژی هـای دانــش محــور، خدمــات موضــوع فعالیــت خــود را در ســطحی از کیفیــت بــه کارفرمایــان ارائــه مــی دهیــم کــه در نهایــت ضمــن خلــق ارزش افــزوده و افزایــش منافـع آنهـا، رضایـت منـدی آنـان را بـه صـورت کامـل کســب نمائید