متودولوژی

claima

متودولوژی انجام Claim

 
5

متودولوژی انجام Counter Claim

7

متودولوژی انجام Claim Office

 
6

متودولوژی انجام توجیه تاخیرات